Nieuws

18 MEI

Vandaag


   18 mei 2010
   WIJSHEID, GEEN WELSPREKENDHEID

Er is een groot verschil tussen wie spreekt uit kracht van genade en wie spreekt vanuit menselijke wijsheid.
Er is al vaak vastgesteld dat welsprekende en erudiete mensen, die zowel in hun spreken als in hun begrijpen zeer begenadigd zijn, ondanks hun vele toespraken in de kerken en ondanks hun grote successen toch niet in staat zijn gebleken ook maar iemand van hun toehoorders werkelijk te raken. Ze brengen hen niet verder in het geloof of in het ontzag voor God door de herinnering aan hun woorden. Men heeft van deze sprekers en van hun oorstrelende woorden genoten, maar er blijft niets hangen.
Anderen daarentegen, die minder welbespraakt waren en zich er helemaal niet op toelegden mooie toespraken te houden, hebben met eenvoudige en ongekunstelde woorden grote aantallen mensen tot het geloof bekeerd. Ze brachten de hooghartigen tot nederigheid, ze legden in het hart van de zondaars de prikkel tot bekering. En dit is voorzeker een teken dat zij gesproken hebben uit kracht van de genade die hun geschonken is.

Origenes
Commentaar op de brief aan de Romeinen 9, 2
La teologia dei Padri/4, Rome 1975, blz. 135-136

18-05-2010