Nieuws

26 MEI

Benoemingencommissie ingesteld

Bisschop Hurkmans heeft onlangs een commissie van drie personen ingesteld die hem gaat adviseren over de benoeming van priesters, diakens en pastoraal werkers. Op 17 april presenteerde het bisdom een beleidsplan, waarin de vorming van 57 nieuwe parochies in 2020 centraal staat en waarvoor pastorale teams nodig zijn.

“Het formeren van een krachtig en gezond pastoraal team is een belangrijke voorwaarde om tot een nieuwe parochie te komen. Het samen bidden, bezinnen en delen van ervaringen is een wezenlijke activiteit van het team. Ook moet het team over tijd en middelen beschikken voor haar permanente vorming,” zegt bisschop Hurkmans. De commissie is als volgt samengesteld:

De Zeereerwaarde Heer Mr. R. Mutsaerts, pastoor in Heeze zal de voorzitter zijn van de commissie.
De Hoogeerwaarde Heer rector Ph. De Rijcke, per 1 augustus van dit jaar rector van het seminarie zal lid zijn van de commissie.
De Eerwaarde Heer diaken T. Bangert, die is benoemd voor het wel zijn van de werkenden in het pastoraat en die ook mede verantwoordelijk zal zijn voor de permanente vorming van hen, is het derde lid van de benoemingencommissie.

26-05-2009