Nieuws

25 MEI

Bisschoppelijk gedelegeerde katholiek onderwijs

Het bisdom van ’s Hertogenbosch heeft ongeveer 600 katholieke scholen voor primair onderwijs en 90 voor voortgezet onderwijs binnen de grenzen. Daarnaast zijn er Regionale Onderwijs Centra en 5 katholieke lerarenopleidingen (Pabo).

Onze bisschop, mgr. drs. A.L.M. Hurkmans, heeft een duidelijke visie op de identiteit van een rooms katholieke school: “Een school die ‘katholiek’ in de naam opneemt moet de intentie hebben, met de sterke wil tot realisatie daarvan, om vanuit het centrum van het Kerk zijn, Jezus- Christus, te werken of er naar toe te werken”. Vanzelfsprekend moet daarbij rekening worden gehouden met de pluriforme context waarin de huidige katholieke school bestaat

Indien u zich in deze visie herkent, wordt u van harte uitgenodigd om te solliciteren naar de functie van:

Bisschoppelijk gedelegeerde voor katholiek onderwijs (v/m)

De functie
Als bisschoppelijk gedelegeerde staat u de bisschop van ’s Hertogenbosch bij in m.n. zijn verkondigende taak. In dat kader onderhoudt u, samen met een collega, de relatie met het onderwijsveld, waarbij uw aandacht in eerste instantie zal uitgaan naar het voortgezet onderwijs of het primair onderwijs, afhankelijk van de achtergrond van u en uw collega
.
Tot uw taken behoren:
- het stimuleren van overleg en bezinning bij ouders, bestuurders en leraren omtrent de eigen identiteit en het godsdienstig/levensbeschouwelijk onderwijs van de katholieke school;
- het opbouwen en onderhouden van netwerken op diocesaan en lokaal niveau
- het bijdragen aan toerusting en vorming van het kader in katholieke scholen en het ontwikkelen en ingang doen vinden van bruikbare instrumenten;
- het verzorgen van de bisschoppelijke akkoordverklaring en de akte van bekwaamheid
- het uitvoering geven aan verzoeken uit het onderwijsveld om dienstverlening, ondersteuning en advies.
- Het onderhouden van contacten op landelijk niveau

Uw profiel
U bent thuis in het onderwijs en beschikt over een academisch denk- en werkniveau. Vanzelfsprekend bent u praktiserend rooms katholiek. U hebt een inspirerende en overtuigende persoonlijkheid. U beschikt niet alleen over een open en communicatieve houding, maar u bent ook in staat om op bestuurlijk niveau te functioneren en samen te werken. Uw agogische kwaliteiten gaan hand in hand met uw vaardigheden om gebruik te maken van moderne (communicatie)technieken. U wilt en kunt projectmatig werken.

Informatie en sollicitatie
Aanstelling en honorering geschieden volgens de diocesane regelingen voor pastoraal werk(st)ers resp. ambtsdragers. Voor meer informatie belt u met diaken drs. Th.A.J. Bangert, bisschoppelijk gedelegeerde, of met diaken drs. P.A.M. Broeders, directeur econoom, tel. 073-6125488. Voor belangstellenden is o.m. een profielschets beschikbaar. Uw sollicitatie met uitgebreid curriculum vitae kunt u, ter attentie van laatstgenoemde, richten aan het bisdom van ’s Hertogenbosch, Postbus 1070, 5200 BC ’s Hertogenbosch.
25-05-2009