Nieuws

21 APR

14.8 ANBI

Iedere parochie is per 1 januari 2008 een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). De ANBI-status brengt voordelen met zich mee. Een ANBI-instelling is namelijk vrijgesteld van successierecht bij nalatenschappen en vrijgesteld van schenkingsrecht bij schenkingen en giften. Bovendien kan degene, die een schenking of een gift doet aan een ANBI-instelling het bedrag van zijn schenking of gift aftrekken van zijn inkomstenbelasting.
 
Elke organisatie die een goed doel nastreeft kan bij de inspecteur van de Belastingen een verzoek indienen om als ANBI erkend te worden. Als de inspecteur van oordeel is dat het doel van de organisatie voldoet aan de wettelijke criteria voor een algemeen nut beogende instelling, geeft hij een beschikking af waarin de organisatie als ANBI wordt erkend.
 
Een parochie hoeft echter niet zelf een beschikking aan te vragen bij de Inspecteur van de Belastingen. De Wet op de Inkomstenbelasting kent de mogelijkheid om een groep met elkaar verbonden instellingen als ANBI-instellingen te erkennen in één groepsbeschikking. Dat is gebeurd voor de kerkgenootschappen in Nederland, die aangesloten zijn bij het Interkerkelijk Contact in Overheidszaken. Voor het R.K. Kerkgenootschap en al zijn zelfstandige onderdelen geldt de groepsbeschikking van 30 november 2007 ten name van de Bisschoppenconferentie van de Rooms Katholieke Kerkprovincie te Utrecht.
 
Een parochie is een zelfstandig onderdeel van het R.-K. kerkgenootschap en valt daardoor onder deze groepsbeschikking. Maar ook de parochiële caritasinstelling, het dekenaat, het seminarie, het bisdom, de religieuze instituten enz. zijn zelfstandige onderdelen en daardoor tegelijk ANBI's op grond van deze groepsbeschikking.
 
Tussen de Interkerkelijk Contact in Overheidszaken en de Belastingdienst is een convenant gesloten. Daarin is bepaald dat ieder kerkgenootschap zich inspant om erop toe te zien dat de zelfstandige onderdelen blijven voldoen aan de wettelijke criteria voor de ANBI's. Indien de Belastingdienst bij controles hierover twijfels heeft, zal zij over die gevallen eerst in contact treden met het kerkgenootschap voordat tot definitieve maatregelen wordt overgegaan. Twee keer per jaar spreken het Interkerkelijk Contact in Overheidszaken en de Belastingdienst elkaar over de controle, handhaving en toezicht op de uitvoering,
21-04-2009