Nieuws

14 APR

2.13 Beleggen

Sinds 1 januari 2008 is door het bisdom het R.K. Beleggingsfonds van het bisdom van 's-Hertogenbosch opgericht. In dit fonds worden door het bisdom en de parochies, Caritasinstellingen andere kerkleijke instellingen gelden bijeengebracht om collectief te beleggen. Het beleggen geschiedt aan de hand van een door het biscom opgesteld beleggingsinstituut en is uitbesteed aan professionele externe beheerders op basis van een overeengekomen beheercontract.
De betrokken instellingen kunnen aan het eind van elk heel kwartaal gelden inleggen dan wel onttrekken.
Het bisdom adviseert om in het fonds te beleggen met middelen die voor langere tijd beschikbaar zijn. De door het R.K. Beleggingsfonds in de afgelopen jaren gerealiseerde resultaten kunnen als volgt worden weergegeven:
 

jaarrendement (exclusief uitkering)

uitkering in contanten

2008

-/- 3,56 %

2 %

2009

6.99 %

2,47 %

 
Indien men niet wenst deel te nemen aanhet collectief beleggen en zelf de beleggingen wil regelen, geldt als algemene regel dat naast deposito's en spaarrekeningen, gelden uitsluitend belegd mogen worden in staatsobligaties Nederlandse Staat, alsmede obligaties met een AAA rating, c.q. obligaties met een garantie van de Nederlandse Staat. Bij de beoordeling van beleggingen speelt met name de vraag een rol in hoeverre sprake is van een adequate hoofdsomgarantie.
» Verdere informatie oaver collectief beleggen is verkrijgbaar via het bisdom. «
 
14-04-2009