Nieuws

19 NOV

Eerste St Janslezing zet Paulus in 't zonnetje

Dinsdag 18 november werd in het bisdom van ’s-Hertogenbosch de eerste zogeheten Sint Janslezing gehouden. Deze lezingen - die vanaf nu regelmatig gehouden zullen worden - zijn bedoeld voor de in het bisdom werkzame priesters, diakens en pastoraal werk(st)ers. Ze hebben als doel hen bij de uitvoering van hun zendingsopdracht te inspireren en door ontmoeting met collega’s in het pastoraat de onderlinge band te versterken.

De ruim vijftig aanwezigen luisterden naar een heldere en inspirerende inleiding van Dr. J. Liesen over Paulus’ geloof. Paulus ziet zijn leven in de kern als een leven ‘in Christus’. Liesen gaf aan hoe Christus voor Paulus daadwerkelijk het fundament van zijn hoop was en hoe hij dat in zijn denken verder vorm gaf, te midden van de discussies van zijn tijd. Met name de hoofdstukken 5 t/m 8 van Paulus’ brief aan de Romeinen werden hiertoe nader belicht. Dr. Liesen zal het materiaal verwerken in een nog te publiceren artikel.

Na afloop was er een korte gedachtewisseling, die werd voortgezet onder het genot van een hapje en een drankje.

Dinsdag 24 maart 2009 is de volgende St. Janslezing. Dr. Bart Koet zal dan spreken over de Handelingen van de apostelen en de apostel Paulus. Koet is diaken van het bisdom Haarlem. Hij is docent Nieuwe Testament aan de Faculteit Katholieke Theologie (Utrecht/Tilburg); docent levensbeschouwing Pabo Leiden en hij doceert het Oude Testament aan het Willibrordhuis (Vogelenzang).

19-11-2008