Nieuws

11 NOV

Zingeving nodig voor gezinsbureaus Rouvoet

De Nederlandse bisschoppen pleiten voor het aanstellen van professionele krachten op het gebied van levensbeschouwing, bij de gezinsbureaus die minister Rouvoet voorstelt in zijn recente nota ‘De kracht van het gezin’. De bisschoppen zouden die graag zien, net zoals dat bijvoorbeeld bij zorginstellingen het geval is. “Een mens vraagt om meer dan hulp die mensen elkaar kunnen geven. Het gaat immers over de gehele mens die ook zingeving nodig heeft. Wanneer de hulpverlening diep in het gezin binnenkomt, mag levensbeschouwing niet buiten beschouwing blijven,” aldus de bisschoppen in een verklaring.

De bisschoppen spreken hun waardering uit voor de aandacht die het kabinet geeft aan het gezin. Ook waarderen de bisschoppen het feit dat kerken en kerkelijke werkers in het proces van de totstandkoming van de nota gehoord werden. Ze zijn zich bewust van de grote omvang van het probleemveld en hebben er begrip voor dat de nota om die reden niet aan alle aspecten aandacht kan geven.

De bisschoppen stellen vast dat het kabinet gezinnen actief wil ondersteunen door Nederland kindvriendelijker te maken. Allerlei maatregelen zijn voorzien zoals verruiming van het ouderschapsverlof, het gezinsvriendelijk maken van bedrijven, het bieden van ondersteuning bij de opvoeding, conflictmanagement binnen het gezin, enzovoort. Op een aantal punten is de kerk nu reeds een partner van de overheid. De bijdrage van de kerken bestaat uit huwelijksvoorbereiding en -pastoraat, gezinspastoraat en hulp bij moeilijke gezinssituaties. De in de nota voorgestelde relatiecursussen bestaan in bepaalde vormen reeds in parochies en bisdommen. De bisschoppen tonen zich graag bereid om met de minister in gesprek te gaan over de vraag hoe de specifieke kerkelijke expertise ingezet kan worden om het voorgenomen gezinsbeleid te realiseren.

De bereidheid van de bisschoppen om waar mogelijk mee te werken aan het voorgestelde gezinsbeleid, laat onverlet dat de visie van de Katholieke Kerk op het huwelijk en het gezin een andere is dan verwoord in de gezinsnota. In de visie van de Kerk is het huwelijk een verbond waardoor man en vrouw met elkaar een het gehele leven omvattende gemeenschap vormen. Het huwelijk is uit haar natuurlijke aard gericht op het geluk van de echtgenoten en het opvoeden van de kinderen die de God van het leven hen schenkt. De bisschoppen onderstrepen dat in deze visie ieder kind het fundamentele recht heeft op een moeder én een vader. Bisschop Hurkmans is binnen de Nederlandse Bisschoppenconferentie referent voor huwelijk en gezin.

11-11-2008