Nieuws

10 OKT

Vorming nieuwe parochies in het bisdom Den Bosch

Woensdag 8 oktober heeft bisschop Hurkmans zijn toekomstplannen gepresenteerd in de denktank die hem vanaf april dit jaar heeft geadviseerd over nieuw beleid. Centraal staat de vorming van nieuwe parochies rond Jezus Christus, waar jongeren, gezinnen, kinderen en oudere gelovigen elkaar kunnen ontmoeten in de zondagse Eucharistieviering en daarbuiten. Door krachten te bundelen ontstaan er plaatsen waar mensen hun katholieke geloof met elkaar en anderen kunnen blijven beleven.

De nieuwe parochies krijgen een pastoraal team onder leiding van een pastoor, dat een belangrijk deel van zijn tijd moet kunnen besteden aan nieuwe initiatieven en persoonlijke contacten met gelovigen. Ook catechese en diaconie krijgen een bredere opzet. In de nieuwe parochies wordt het gehele liturgische jaar gevierd, dat zijn alle kerkelijke feestdagen zowel door de week als in het weekend. In iedere nieuwe parochie wordt een parochiekerk aangewezen, waar dagelijks de Eucharistie wordt gevierd en is er een aantal nevenkerken, waar regelmatig de Eucharistie wordt gevierd. Ook zijn er kapelkerken voorzien waar kan worden gebeden, gedoopt, gehuwd en uitvaarten kunnen plaatsvinden.

Bisschop Hurkmans wil de komende 3 jaar beginnen met de vorming van 10 nieuwe parochies. Het proces dat duurt van 2009 t/m 2020 vraagt om intensieve samenwerking tussen de betrokken parochies, de dekens en het bisdom. De bisschop hecht eraan om het proces tussentijds te evalueren. Verder heeft de bisschop de roeping en (na)vorming van priesters, diakens, pastoraal werk(st)ers en pastoraal assistenten tot speerpunt van zijn beleid benoemd, evenals de presentie van de Kerk in de samenleving en de media.

Het bisdom beseft dat het niet eenvoudig is voor parochies om op termijn hun zelfstandigheid op te geven, maar hoopt dat parochies inzien dat krachtenbundeling met het oog op een vitale toekomst noodzakelijk is. Bij de ontwikkeling van de plannen is gekeken naar het aantal pastorale beroepskrachten en vrijwilligers de komende 11 jaar, het aantal kerkgangers en de mogelijkheden om nieuwe initiatieven te ontplooien. Het bisdom gaat parochies helpen in hun samenwerkingsproces door ze actief te begeleiden. Het bisdom zal ook gaan sturen op samenwerking via het benoemingenbeleid, waarbij priesters, diakens en pastoraal werk(st)ers in teams benoemd zullen worden waar dat mogelijk is.

De komende maanden gaat de bisschop zijn plannen verder uitwerken en ze ondermeer met de priesterraad bespreken. In de eerste helft van 2009, wanneer het bisdom 450 jaar bestaat, wil hij ze presenteren.
10-10-2008