Nieuws

29 AUG

Samenwerken mits eigen positie gewaarborgd is

Parochies in het bisdom Den Bosch zijn bereid samen te werken en elkaar regionaal te ondersteunen zolang dat niet ten koste gaat van de eigen positie en zelfstandigheid. Dat blijkt uit een opiniërende enquête die het bisdom in mei dit jaar heeft gehouden onder het pastoraal kader en de vice-voorzitters van de parochiebesturen.

BISDOMENQUETE PAROCHIES
BEVESTIGT ALGEMENE BEELD


Het bisdom is niet verrast door de uitkomsten, ze bevestigen het algemene beeld. De enquête werd gehouden in het kader van het ‘denktankproces’ waarin het bisdom zich bevindt. Dit beleidsvormingsproces moet in de eerste helft van het jubileumjaar 2009 tot een beleidsplan leiden. Van de 800 aangeschreven personen reageerde iets meer dan de helft. Allen ontvangen zij onderstaande samenvatting.

Het merendeel van de 236 parochies maakt deel uit van een samenwerkingsverband. Minder dan de helft vindt dat het samenwerkingsverband ook als eenheid functioneert. Wel ervaart ruim tweederde van de parochies de parochie als een gemeenschap. Bijna eenderde van de parochies constateert dat de parochieparticipatie zal afnemen; in de toekomst ziet driekwart van de respondenten de Kerk als keuzekerk in plaats van volkskerk.

Wat betreft de financiële situatie beoordeelt driekwart van de parochies die als gezond. Opvallend is het hoge aantal activiteiten voor doelgroepen. In 87% van de parochies zijn gezinsvieringen, 59% heeft een kinderwoorddienst en 61% organiseert activiteiten voor jongeren. Parochies met minder dan 50 vrijwilligers zien de toekomst kritisch tegemoet, vooral het aantal koorleden daalt. Over de vieringen en andere activiteiten zijn er minder zorgen. De zondagsvieringen bestaan voor 86% uit eucharistievieringen (missen). Priesters geven aan dat er door de week in 80% van de parochies vieringen zijn. Bij eucharistievieringen volgt driekwart het officiële altaarmissaal van de katholieke kerk.

Priesters kregen een extra aantal vragen voorgelegd over hun (gewenste) situatie. Meer dan de helft werkt nu samen in een pastoraal team en 70% geeft aan in een team te willen werken. Meer dan de helft wil met anderen samenleven ofwel in één huis dan wel een aantal activiteiten samen doen (eten en bidden). Tweederde van de priesters bezoekt een krans, dit is een ontmoetingsmoment voor priesters in een regio. Eenderde geeft aan slechts incidenteel contact te hebben met collega’s buiten de parochie. Priesters geven sterk de voorkeur aan persoonlijk pastoraal werk (75%). Organisatorisch en bestuurlijk werk staat bij 8% van de priesters boven aan het voorkeurslijstje.

In de enquête werd ook gevraagd naar de service en informatie vanuit het bisdomkantoor, zoals telefonische bereikbaarheid, brieven, de website en materialen, zoals bijvoorbeeld gebedskaarten. Over het algemeen wordt de service goed beoordeeld al mag het aantal poststukken wel wat minder. Eenderde van de respondenten vindt dat brieven van parochies vaak te laat en onvolledig beantwoord worden.

Aan het einde van de enquête konden nog adviezen aan de denktank worden gegeven. Zo’n 11% gaf aan dat het bisdom meer moet luisteren naar wat er speelt. 6% zou wel iets zien in een vast aanspreekpunt bij het bisdom. Ook vragen parochies (7%) om ondersteuning bij samenwerkingstrajecten en wil men praktische informatie. Bijna 10% zou de bisschop graag meer in de parochies zien om mensen te bemoedigen. Eenzelfde percentage mensen vindt dat het bisdom meer oog voor de mensen mag hebben en vertrouwen schenken aan de parochie. Vijf procent van de parochies zou graag zien dat het bisdom daadkrachtiger is in haar besluitvorming en ook een open en helder beleid voert. Tenslotte vindt 4% van de parochies dat er meer oog moet zijn voor de werkdruk van priesters.

29-08-2008