Nieuws

19 MRT

Goede Week: Chrismamis - wijding van de H. Oliën

De zegening en wijding van de heilige oliën gebeurt jaarlijks tijdens de zgn. 'Chrisma-mis'. In de morgen van Witte Donderdag of op een andere dag in de Goede Week, wijdt de bisschop het heilig Chrisma en zegent hij de andere oliën voor het komend jaar. De priesters en de gelovigen van het bisdom zijn daarbij uitgenodigd en nemen meestal na afloop ook de oliën mee naar de parochies. In ons bisdom is dat op woensdagavond 19 maart in de kathedrale kerk van St. Jan.
De bisschop nodigt iedereen uit deze bijzondere viering bij te wonen, maar vooral de priesters. Op die avond wil hij samen met de priesters, die de heilige oliën gebruiken in de sacramentele bediening, de beloften van het priesterschap hernieuwen, als een voorbereiding op Witte Donderdag, de dag die ons ook herinnert aan de instelling van het priesterschap.

DRIE SOORTEN HEILIGE OLIE
In de voorchristelijke tijd werd olie gebruikt als geneesmiddel tegen in- en uitwendige ziekten, ter verfraaiing van het uiterlijk en als lichaamsverzorging voor sportmensen. In het oude Israël werden koningen, profeten en priesters met olie gezalfd. Zo kon olie in de riten van de godsdienst ook een symbolische waarde krijgen.
Bij de uitgebreide doop zijn er twee zalvingen: een als bescherming tegen allerlei boze krachten en invloeden (catechumenen-olie) en een als zending, als taak (chrisma). Bij de ziekenzalving (zieken-olie) betekent het kracht, bemoediging, genezing. Bij de ambtswijding van priester en bisschop (chrisma) betekent het een zending, een opdracht om genezend en zegenend rond te gaai\ Het chrisma wordt door de bisschop ook gebruikt bij een altaarwijding en een kerkwijding. Het chrisma heeft altijd te maken met de Christus-gelijkenis van wie of wat gezalfd wordt. Het woord Christus betekent 'gezalfde' of 'gezalfde van God'.

DE WIJDING EN ZEGENING
De olie is op basis van zuivere olijfolie. Ze wordt per soort in grote kannen aangedragen (meestal door Vormselkandidaten). Door het zegeningsgebed bestemt de bisschop een bepaalde olie voor een bepaalde handeling: ziekenzalving of zalving van doopleerlingen. De olie die voor het heilig Chrisma bestemd is, krijgt een aparte handeling. Ze wordt vermengd met balsem die geurig ruikt. Daar waar de heilige olie van de catechumenen en de zieken geen speciale geur verspreidt, daar geurt het heilig Chrisma zeer sterk. Het heilig Chrisma wordt ook niet bestemd door een zegeningsgebed maar door een wijdingsgebed.

VERSPREIDEN EN BEWAREN
Na afloop van de Chrisma-mis, worden de heilige oliën uitgedeeld aan de verschillende parochies en instellingen. Meestal gaat dat via de dekenaten. De dekens of een vervanger komen na de Chrisma-mis grote ampullen vullen om die via hun netwerk weer aan de verschillende priesters in de parochies en instellingen uit te delen.
De oliën worden in de parochies bewaard in kleine glazen kruikjes of in zilveren of tinnen ampullen die gemerkt zijn om de oliën te kunnen herkennen. Merktekens "zijn: S.C of Chr of S.Chr. dat staat voor Chrisma of Sanctum Chrisma; O.C. of O.S. of Cat., dat staat voor Oleum Catechumenorum (foto); of Oleum Salutis, O.I. of I of Inf. Dat staat voor Oleum Infirmorurn. (Zieken olie).
Meestal worden de heilige oliën in een apart kastje in kerk of sacristie bewaard. In de regel een eervolle plaats en een veilige plaats

<bron: Bisdomblad, februari 2008>

19-03-2008