Nieuws

31 JAN

13.1 Centrale informatie voor alle verzekeringen

Nagenoeg alle parochies en/of andere kerkelijke instellingen hebben de verzekering van hun kerkgebouwen met inventaris ondergebracht bij Donatus. Tevens zijn door het R.-K. Kerkgenootschap door bemiddeling van en bij Donatus een aantal collectieve contracten afgesloten, het betreft verzekering voor aansprakelijkheid (WA), ongevallen, aanspakelijkheid voor bestuurders van motorrijtuigen en grafmonumenten.
Daarnaast zijn via mantelcontracten faciliteiten gecreëerd voor:
1. ziekengeldverzekeringen
2. arbo-dienstverlening
3. ziektekostenverzekeringen
 
Informatie over alle hierboven genoemde verzekeringen is te verkrijgen bij:
 
Donatus Verzekeringen
 
bezoekadres
Hoff van Hollantlaant 8
5243 SR Rosmalen
postadres
Postbus 500
5240 AM Rosmalen
telefoon
073 522 17 00
fax
073 522 17 17
website
www.donatus.nl (hier kunt u ook uw schade melden)
e-mail

Als kerkelijk (mede)werker kan men ook voor particuliere verzekeringen (auto, woonhuis, inboedel) bij Donatus terecht, op de meest uitgebreide condities. Meer informatie hierover kunt u verkrijgen bij Donatus.
 
Handelen in geval van schade of ongeval
In geval van schade is men verplicht dit zo spoedig mogelijk, d.w.z. binnen 72 uur, te melden bij Donatus Verzekeringen. Schademeldingen dienen niet aan het bisdom te geschieden, omdat daardoor ongewenste vertragingen en wellicht misverstanden ontstaan. na een schademelding ontvangt u per omgaande van Donatus Verzekeringen een schadeformulier. Op dit schadeformulier gelieve men opgaaf te verstrekken over de oorzaak end e aard van de schade en verder alle vereiste inlichtingen te geven, welke voor de beoordeling van de schade en afwikkeling noodzakelijk zijn.
 
Zonder een uitvoerige omschrijving van de toedracht is afwikkeling van de schade  niet mogelijk. Intussen heeft men zich tegenover ieder ander te onthouden van toezeggingen, verklaringen, handelingen of betaling, waaruit erkenning van de verplichting tot schadevergoeding zou kunnen worden afgeleid.
 
Schademeldingen zijn ook mogelijk via de website (www.donatus.nl) van Donatus.
31-01-2008