Nieuws

15 JAN

Actie Kerkbalans gestart met persconferentie

Sinds 1973 al doen christelijke kerken gezamenlijk een beroep op hun leden voor een financiële bijdrage ten behoeve van de plaatselijke parochie, gemeente en kerk. Jaarlijks zijn meer dan een half miljoen vrijwilligers in de weer, die enkele honderden miljoenen euro's bij elkaar krijgen. Kerkbalans is daarmee de grootste financiële inzamelingsactie van Nederland. Op 10 januari jl werd het startschot gegeven voor Kerkbalans 2008

Kerkbalans 2008 werd 10 januari jl geopend met een persconferentie in de Utrechtse (oud-katholieke) Getrudiskapel. Onder grote belangstelling hielden leden van de Interdiocesane Commissie Geldwerving (ICG) inleidingen over Kerkbalans Nieuwe Stijl. Een aantal gemeenten die voor deze nieuwe aanpak kozen, hebben in het afgelopen jaar bij hun geldwerving aanzienlijk grotere opbrengsten geboekt, vertelde de voorzitter van de ICG, de heer D. Bijl. Hij sprak nog voorzichtig van ‘signalen’, maar hij noemde de cijfers van gemeenten, die - in vergelijking met hun resultaten in 2006 - in het jaar 2007 duidelijk ‘in de plus’ uitkwamen, ook opmerkelijk. Enkele voorbeelden: Aduard 10%, Alblasserdam 10 %, Ammerstol 12%, Andel 9%, Beesd 6%, Dinteloord 10%, Lunteren 16%, Valkenburg/Meerssen 18%.

Bemoedigend

De voorzitter van de ICG zag grote vorderingen in de publiciteit op plaatselijk niveau met betrekking tot de geldwerving. Hij noemde deze resultaten van de vernieuwing van de actie Kerkbalans zeer bemoedigend. Bijl kondigde aan dat de ICG in het komende jaar nog intensiever de gedachtewisseling zal stimuleren tussen de kerkenraden/parochiebesturen inclusief de pastores met de financieel deskundigen in de gemeenten en parochies. “Want geldwerving geeft ongedachte kansen tot pastoraat en opbouw van geloofsgemeenschappen.” De totale ombouwoperatie voor Kerkbalans is gepland voor een periode tot en met het jaar 2010. Dan moet, in duidelijke eindgetallen, zichtbaar zijn welk resultaat de inzet heeft opgeleverd, zei Bijl.

Waar blijft de overheid?

Bisdomeconoom E. Dijsens (Haarlem) maakte op de persconferentie bekend dat op basis van de beschikbare gegevens over 2006 van PKN en RK vooralsnog geconcludeerd moet worden dat voor het tweede opeenvolgende jaar de inkomstengroei van de kerken achterblijft bij de inflatie. De RK inkomsten stegen weliswaar met 0,7 procent (die van de PKN met 1,4) maar dat houdt geen gelijke tred met de geldontwaarding van 1,8 procent.

Met name het kerkgebouw is voor veel R.K. parochies een relatief grote en groeiende zorg. In 2006 diende 42 procent van de inkomsten ‘levend geld’ aangewend te worden voor kerkgebouwen en kerkelijke gebouwen. “Deze financiële last drukt onevenredig zwaar op de financiën van parochies en gemeenten”, alsdus Duijsens, “en is over enige tijd, hoezeer onze inspanningen ook zouden slagen de opbrengsten van Kerkbalans omhoog te stuwen, niet meer op te brengen voor de Kerken. Deze gebouwen hebben naast een religieus belang vooral ook een cultureel-historisch belang voor een veel grotere groep mensen dan alleen de parochianen of gemeenteleden. Alle reden om vooral ook in dit jaar van het religieus cultureel erfgoed een groot beroep te doen op rijks- en lagere overheden een substantieel zwaardere financiële verantwoordelijkheid te nemen voor het in stand houden van het beschermd religieus cultureel erfgoed.”

Parochies
In de parochies van ons bisdom gaat de actie nu naar een hoogtepunt. Zoals op bovenstaande foto, genomen na de zondagsmis van 10.30 uur in Malden, te zien is, wordt het actiemateriaal momenteel verspreid onder de parochianen. In Malden gebeurt dat door zgn. Kerkbalans-lopers, vrijwilligers, mannen en vrouwen die de folders bij u thuis afgeven en op een later tijdstip de toezeggingen weer aan de deur ophalen. Andere parochies kiezen ervoor om het bijvoorbeeld mee te sturen met het kerk- of parochieblad.

Op de website van Kerkbalans kunnen parochies sinds kort inloggen op het speciale forum dat bedoeld is om ervaringen en ideeën uit te wisselen en om een antwoord te vinden op vragen m.b.t. de plaatselijke geldwerving. De penningmeesters van de parochies ontvingen daarvoor een eigen gebruikersnaam en -wachtwoord. Mochten parochies daarover vragen hebben, dan kan men contact opnemen met de contactpersoon bij het Bisdom, dhr. Jaap van Eeden.
15-01-2008