Nieuws

01 JAN

Missie van het Bisdom

1. Het bisdom van ’s-Hertogenbosch ontvangt als onderdeel van de Wereldkerk zijn missie van Jezus Christus: Hem willen we centraal stellen in het kerkelijk leven en Hem in de huidige multireligieuze en multiculturele samenleving verkondigen aan alle mensen die daar voor open staan.

2. De opdracht tot evangelisatie gaat terug op de zending van de apostelen en wortelt in de missionaire traditie van ons bisdom; daarbij weten we ons geïnspireerd door Maria als Moeder van de Kerk.

3. De Kerk verkondigt niet zichzelf, maar Christus. Het vieren van de zondag met de Eucharistie is wezenlijk, omdat Christus degene is die de geloofsgemeenschap opbouwt.

4. Om de opdracht tot evangelisatie te realiseren zijn nieuwe parochies nodig om krachten te bundelen, waardoor het kerkelijk leven is gewaarborgd en om nieuwe initiatieven te nemen gericht op personen en groepen.

5. Het bisdom zet in op ‘communio’ tussen gelovigen en gewijde bedienaren, die complementair zijn, met behoud van ieders verantwoordelijkheid.

6. De bisschop en zijn directe medewerkers staan in dienst van de eenheid en leggen de relatie met de Wereldkerk waarvan de paus het hoofd is.

7. Het bisdom heeft als motto: Groeien in geloof, geloven in groei.


De Paus is het hoofd van de wereldkerk. Hij is de 'eerste onder zijns gelijken', zoals men plechtig zegt, de Patriarch van Rome, die zetelt in Vaticaanstad, de onafhankelijke kerkelijke staat. Dat is bekend. De Paus is ook bisschop van Rome, want Rome is ook een gewoon bisdom. Daarin is hij de gelijke van alle andere bisschoppen op de wereld. Dat is minder bekend.

In Rome wonen wel meer priesters, bisschoppen en kardinalen dan in een bisdom elders op de wereld, maar verder is het in principe vergelijkbaar. Het bisdom van 's-Hertogenbosch doet dus niet voor dat van Rome onder. Een bisdom is namelijk, zoals het kerkelijk wetboek in canon 369 zegt: "een deel van het volk Gods, dat aan een Bisschop wordt toevertrouwd om het in samenwerking met het presbyterium (de gewijde ambtsdragers dus) te weiden, zodat het, nauw verbonden met zijn herder, en door hem door het Evangelie en de Eucharistie in de Heilige Geest verzameld, een particuliere Kerk vormt, waarin de ene heilige katholieke en apostolische Kerk van Christus waarlijk aanwezig is en werkt."

In canon 372 gaat de beschrijving verder: "Als regel dient te gelden dat het deel van het volk Gods dat een bisdom of een andere particuliere Kerk vormt, door een bepaald gebied omschreven wordt, zodat het alle gelovigen omvat die in het gebied wonen."

Ten slotte zegt canon 374: "Elk bisdom of andere particuliere Kerk dient verdeeld te worden in onderscheiden delen, dit wil zeggen parochies".

Het bisdom van 's-Hertogenbosch is dus de plaatselijke Rooms-katholieke Kerk, onderdeel van de wereldkerk en in alle bestuurlijke opzichten gelijk aan alle andere bisdommen van de wereld. Het bisdom wordt geleid door - thans - bisschop drs. A.L.M. Hurkmans.

01-01-2007