Nieuws

11 JUL

9.1 Toepasselijke regeling kosters

Voor kosters geldt sinds 1979 de Rechtspositie voor kosters (uitgave SRKK te Utrecht), die tot stand is gekomen na overleg van afgevaardigden van de Nederlandse bisdommen met de Interdiocesane Kostersbond en de Katholieke Bond voor Kosters.

» De Rechtspositie voor Kosters is verkrijgbaar via het bisdom, zie ook § 19.9. «

De regeling is verplicht voor personen met een arbeidstijd van 13 uur of meer per week. De rechtspositierege-ling kent bepalingen omtrent de indiensttreding, salariëring, loon in natura, verhuizing, vakantie, bijzondere uitkeringen, (buiten)gewoon verlof, wachtgeld, pensioen en opzegging. Medewerkers die op basis van deze regeling zijn aangenomen, kunnen bovendien ingeval van een arbeidsrechtelijk geschil een beroep doen op het Bisschoppelijk Scheidsgerecht.

11-07-2005