Nieuws

11 JUL

8.4 Gelijkgestelden

Indien geen sprake is van een vrijwilliger omdat de vergoedingen de daarvoor gestelde bedragen te boven gaan en er ook geen sprake is van een arbeidsovereenkomst, omdat de daarvoor noodzakelijke gezagsverhouding ontbreekt, kan sprake zijn van een zgn. gelijkgestelde. Voor deze categorie geldt eveneens verzekeringsplicht via de uitvoeringsinstelling. Van een gelijkgestelde is sprake indien aan de volgende criteria wordt voldaan:
- Hij verricht persoonlijk de arbeid waarvoor loon wordt betaald.
- Het bruto-inkomen voor de arbeid bedraagt doorgaans over een week ten minste 2/5 van het wettelijke minimumloon. Een week is een aaneengesloten tijdvak an zeven dagen. Het minimumloon is het loon in de zin van de Wet minimumloon en minimumvakantiebijslag.
- Hij werkt doorgaans ten minste twee dagen per week, ongeacht het aantal uren.
- De arbeidsverhouding is aangegeaan voor onbepaalde tijd of voor ten minste een maand. Hierbij kan het ook gaan om twee arbeidsverhoudingen met dezelfde opdrachtgever die elkaar binnen een maand opvolgen en die samen ten minste een maand duren. Een maand is een aaneengesloten tijdvak van dertig dagen.
- Hij is niet in echte of fictieve dienstbetrekking als aannemer van werk.
11-07-2005