Nieuws

09 JUL

7.4 Einde van de arbeidsovereenkomst

Het einde van de arbeidsovereenkomst is gebonden aan de normale regels van opzegging, zoals die in Nederland gelden. Dat betekent dat men met wederzijds goedvinden de arbeidsovereenkomst kan beëindigen, hetgeen schriftelijk goed moet worden vastgelegd, en dat partijen de overeenkomst kunnen opzeggen. Zoals in 7.1 reeds werd gezegd, geldt in deze gevallen bovendien een bijzondere opzeggingsgrond.

Ingeval de werkgever wenst op te zeggen geldt derhalve hetgeen daarover in het Burgerlijk Wetboek en overige regelgeving is bepaald. Alvorens men een werknemer daadwerkelijk kan ontslaan, dient een ontslagvergunning aangevraagd te worden bij het Centrum voor Werk en Inkomen (CWI). Dit dient ruim voordat de dienstbetrekking eindigt te gebeuren, het CWI bepaalt een opzegtermijn die gerelateerd is aan het aantal dienstja-ren dat iemand heeft gewerkt. Zoals reeds eerder werd gezegd geldt in de onderhavige gevallen een bijzondere opzeggrond, deze dient in de aanvraag opgenomen te worden. Het CWI past hoor en wederhoor toe, zodat ook de huishoudelijk medewerker om haar mening zal worden gevraagd.

09-07-2005