Nieuws

09 JUL

7.1 Aard van de overeenkomst

Onder de huishoudelijk medewerker wordt verstaan diegene die, in dienst bij de parochie, werkzaamheden verricht ten behoeve van de persoonlijke verzorging van een priester. Deze huishoudelijk medewerker kan inwonend zijn, maar dit hoeft niet. Zij heeft een arbeidsovereenkomst naar Nederlands recht, waarbij de parochie als werkgever optreedt.

» De huishoudelijk medewerker wordt aangesteld op grond van een overeenkomst, waarvan een model via het bisdom verkrijgbaar is, zie ook § 19.7. «

De arbeidsovereenkomst kent een bijzondere opzeggrond, de dienstbetrekking kan namelijk beëindigd worden op het moment dat de priester voor wie de werkzaam-heden worden verricht, vertrekt. Deze bijzondere reden om de arbeidsovereenkomst te beëindi-gen is opgenomen vanwege de sterke verbondenheid van het werk met de persoonlijke levenssfeer van de priester en/of de huishoudelijk medewerker. Deze bijzondere opzeggingsgrond geldt overigens alleen binnen een relatief korte termijn nadat het feit zich heeft voorgedaan. Het verdient derhalve aanbeveling om kort na het bekend worden van het vertrek van de priester de beëindiging van het dienstverband aan de orde te stellen. Voor nadere informatie verwijzen wij u naar het bisdom.

09-07-2005