Nieuws

09 JUL

6.8 Diverse kostenvergoedingen

Reis-, verblijf- en functioneringskosten

Reis-, verblijf- en functioneringskosten Volgens artikel 28 rechtspositiereglement
1. De werkelijke reis- en verblijfkosten voor dienstreizen van de pastoraal werker worden vergoed op declaratiebasis, mits deze akkoord worden bevonden door het bestuur. Reiskosten voor dienstreizen gemaakt per auto worden vergoed tegen € 0,32 per kilometer (vergoedingsbedrag 2010), waarvan € 0,13 belast.

2. De kosten van het eenmalig per dag afleggen van de afstand heen en terug tussen de woning van de pastoraal werker en zijn vaste werkadres worden vergoed tegen een bedrag van € 0,19 per km (vergoedingsbedrag 2010). Alle overige reizen, ook naar de vaste werkplek, worden beschouwd als dienstreizen.
 
3. Voor het gebruik van de eigen telefoon voor dienstdoeleinden wordt een vaste maandelijkse vergoe-ding verleend overeenkomstig de Diocesane Regelingen, tenzij het bepaalde in lid 5 sub b van toe-passing is.
 
4. Het bestuur draagt zorg voor de aanwezigheid van de noodzakelijke vakliteratuur.
 
5a. Het bestuur verschaft kantoorruimte.
5b. Waar dit van de zijde van het bestuur niet mogelijk is wordt ad hoc een vergoeding voor het gebruik van kantoorruimte aan huis overeengekomen met inachtneming van de fiscaalwettelijke bepalingen.

6. De pastoraal werker in een deeltijdfunctie ontvangt de vergoedingen, bedoeld in lid 3 en lid 5 naar rato van zijn dienstverband.

De werkgever draagt zorg voor de aanwezigheid van de noodzakelijke vakliteratuur.
 
Voor het gebruik van de eigen telefoon voor dienstdoeleinden wordt een vaste vergoeding verleend van € 19,59 per maand (2010). Indien een werkgever geen kantoorruimte ter beschikking heeft gesteld wordt voor het gebruik van de telefoon een aparte regeling getroffen. Het belastingvrij uitkeren van dit bedrag per maand is slechts mogelijk, indien de kosten per maand van het abonnement en de gesprekken ten laste van de werknemer vóór het tijdstip van declareren tezamen 2 maal € 19,59 per maand of meer bedragen.
De pastoraal werker die in deeltijd werkt, ontvangt de vergoedingen terzake het kantoor en de telefoon naar rato van het deeltijdpercentage.
Bij langdurige ziekte kan met ingang van de 3e maand van ziekte de vaste kostenvergoeding met 50% worden verlaagd.
09-07-2005