Nieuws

09 JUL

6.6 Kosten in verband met wonen

Voor zover de maandelijkse woonlasten (huurprijs exclusief servicekosten of -bij een eigen woning- de rentelasten en de aflossingen) meer bedragen dan de maximale huur voor het aanvragen van een woontoeslag (voor 2010 € 647,53 per maand), zal op aanvraag van de pastoraal werker een belastbare woontoelage worden toegekend tot maximaal € 91,00 bruto per maand.

Indien de pastoraal werker een pastorie bewoont, is sprake van een zogenaamde ‘eigenlijke dienstwoning’. Op het salaris van de pastoraal werker wordt de economische huurwaarde van deze woning in mindering gebracht. De economische huurwaarde is vast te stellen via het vergelijken van de woning met vergelijkbare woningen in de omgeving, dan wel via het zgn. puntensysteem waarvan een exemplaar op het gemeentehuis is te verkrijgen, dan wel via een prijsbepaling door een makelaar. Indien de op deze wijze gevonden economische huurwaarde meer bedraagt dan hetgeen gezien het salaris als zijnde normaal en redelijk kan worden beschouwd, dient de pastoraal werker bij de belastingdienst om een beschikking te vragen waarbij de huurwaarde wordt verlaagd. Doet men dit niet, dan ontstaat een fiscaal probleem voor de werkgever. Ook biedt de fiscus sinds enige tijd in beginsel en onder bepaalde voorwaarden een alternatieve (forfaitaire) mogelijkheid (zie ook § 12.1)

» Bij vragen of problemen met betrekking tot de berekening van de prijs gelieve u contact op te nemen met het bisdom. «

N.B. Het bewonen van een dienstwoning dient zorgvuldig te worden vastgelegd in de huurovereenkomst die als zodanig onderdeel is van de arbeidsovereenkomst.
09-07-2005