Nieuws

09 JUL

6.1 Toepasselijke regelingen

NB: ter wille van de leesbaarheid wordt gesproken over de pastoraal werker, waarmee uiteraard altijd zowel mannen als vrouwen worden bedoeld.

Pastoraal werkers worden aangesteld op basis van het Rechtspositiereglement zoals dat geldt voor 6 bisdommen (uitgezonderd het bisdom Roermond). De pastoraal werker heeft, anders dan de priester of diaken, wél een arbeidsovereenkomst, en tussen de parochie en de pastoraal werker bestaat derhalve een relatie van werkgever en werknemer. Het is evenwel een bijzondere relatie daar ook de bisschop, op grond van zijn kerkrechtelijke bevoegdheden, een rol speelt. De bisschop verleent aan de pastoraal werker een pastorale opdracht, zonder welke hij/zij niet kan worden aangesteld.

Er is in deze situatie dus geen sprake van de gewoonlijk voorkomende twee partijen bij de arbeidsovereenkomst, maar van drie, hetgeen in verband met een aantal beslissingen extra overleg noodzakelijk maakt. Waar immers enerzijds de bisschop zijn goedkeuring aan bepaalde handelingen moet hechten, en de parochie derhalve niet zelfstandig kan optreden, is anderzijds ook de medewerking van de parochie vereist bij diverse zaken die de pastoraal werker betreffen.

De rechtspositieregeling voor pastoraal werkers is vastgesteld in een overleg van afgevaardigden van de bisdommen met vertegenwoordigers van de pastoraal werkers. De geldende regeling kan door dit overleg ook aangepast of gewijzigd worden. In het Rechtspositiereglement vindt men alle zaken die normaliter de arbeidsverhouding betreffen, alsmede de bijzondere kerkrechtelijke aspecten. Daarnaast bevat de regeling een aantal aanverwante regelingen, zoals een zgn. raamprocedure bij aanstelling, de regeling voor het Scheidsgerecht (in geval van geschillen) en enkele regelingen m.b.t. het overleg tussen afgevaardigden van werkgevers en werknemers.

De laatste uitgave van het rechtspositiereglement voor pastoraal werkers dateert van december 2009 en bevat ook het nieuwe Reglement van het Bisschoppelijk Scheidsgerecht voor rechtspositionele aangelegenheden, dat op 9 april 2002 door de bisschoppen is vastgesteld en sinds 1 oktober 2002 geldt.

>> Alle regelingen tezamen zijn te vinden in het boekje “Rechtspositiereglement voor pastoraal werkers”, dat verkrijgbaar is via het bisdom. <<
09-07-2005