Nieuws

09 JUL

5.2 Ongehonoreerde gehuwde diakens

Reis,- verblijf- en functioneringskosten (ambtsonkosten)
De ongehonoreerde diaken ontvangt geen honorering voor zijn werkzaamheden als diaken. Hij heeft echter wel recht op vergoeding van de kosten die hij ten behoeve van de uitoefening van zijn ambt maakt. Daarom gelden voor hem in beginsel dezelfde onkostenvergoedingsregelingen als voor de gehonoreerde diaken (mochten hierover vragen zijn, dan gaarne even contact opnemen met het bisdom).

Fiscaal-technisch kan de ongehonoreerde diaken echter ook een beroep doen op de zogenoemde vrijwilligersvergoeding. Deze onbelaste vergoeding bedraagt in 2011 op jaarbasis € 1.500,00. Indien de ongehonoreerde diaken daaraan de voorkeur geeft, dan zal de parochie hem deze uitbetalen. De diaken ziet dan wel af van iedere andere kostendeclaratie, óók ten aanzien van reiskosten (het is dus niet én én); hij hoeft dan ook geen kostenverantwoording te overleggen.
Ook voor de ongehonoreerde diaken geldt dat de parochie, naast in een vergoeding van gemaakte kosten, zal moeten voorzien in de randvoorwaarden, nodig om zijn ambt uit te kunnen oefenen. Zo zal de parochie moeten zorgdragen voor de bij het diakenambt behorende liturgische kleding (albe met diakenstola’s in de vier liturgische kleuren; dalmatieken in de vier liturgische kleuren zijn bovendien ten zeerste aanbevolen). De diaken kan er echter de voorkeur aan geven deze als zijn persoonlijk eigendom aan te schaffen.

Op grond van de fiscaal-technische status van de ongehonoreerde diaken geldt dat aan deze de ambtsreizen ook vergoed zullen worden tegen € 0,32 per kilometer, mits de diaken de mogelijkheid ziet om aan te tonen dat de werkelijke kosten all in ten minste even hoog zijn (bij autokilometers zal dit veelal het geval zijn; het is echter de verantwoordelijkheid van de desbetreffende diaken zelf om dit eventueel naar de belastingdienst toe te kunnen verantwoorden). Indien de werkelijke reiskosten € 0,19 of minder per kilometer bedragen, zal niet meer dan dat bedrag vergoed kunnen worden. In schema:

Kilometerkosten Declaratiebedrag
Kosten per kilometer < € 0,19 € 0,19 per kilometer
Kosten per kilometer > € 0,19 en < € 0,32 Werkelijke kosten
Kosten per kilometer > € 0,32 € 0,32 per kilometer

In strikte zin kan er voor ongehonoreerde diakens geen sprake zijn van reizen woon-werk-verkeer; derhalve gelden alle kilometers als ambtskilometers (‘dienstreizen’).
09-07-2005