Nieuws

09 JUL

4.3.2 Uitkering bij arbeidsongeschiktheid

Bij ziekte behoudt de priester recht op honorering, kost en inwoning en andere vergoedingen zoals in deze richtlijnen omschreven. Bij ziekte langer dan drie maanden, terwijl de priester in functie blijft, kan het bestuur vergoeding voor bijzondere assistentiekosten aanvragen bij het bisdom (afdeling Financiën). Gemaakte kosten voor assistentie gedurende de eerste drie maanden bij ziekte zijn altijd voor rekening van de parochie. Indien de ziekte van langdurige aard lijkt of blijkt te zijn, wordt het bisdom hiervan in kennis gesteld en wordt bezien of andere regelingen moeten worden getroffen. Bij blijvende invalidi-teit/arbeidsongeschiktheid ontvangt de seculiere priester/ongehuwde diaken een invaliditeitspensioen volgens het reglement PNB en wordt de benoeming beëindigd.

In geval van ziekte moet tijdig, dat wil zeggen ruim voor het einde van het eerste jaar van de ziekte contact worden opgenomen met het bisdom ten einde zorg te dragen dat er een aanpassing van de benoeming plaatsvindt en dat de procedure wordt opgestart om te komen tot een invaliditeitsuitkering van het PNB.
09-07-2005