Nieuws

09 JUL

4.3.1 Verzekeringen

De Zorgverzekeringswet - premie
Op het punt van de ziektekosten is een wettelijke wijziging per 01.01.2008 doorgevoerd. De no-claimkorting van € 255,- per persoon is omgezet in een verplicht eigen risico. Dit eigen risico bedraagt voor 2012 € 220,- per persoon per jaar.

De Zorgverzekeringswet - inkomensafhankelijke bijdrage
De inkomensafhankelijke premie is in 2012met 0,65% verlaagd van 7,75% naar 7,10% en voor pseudowerknemers van 5,65% naar 5,00%.
De Zorgverzekeringswet regelt, zoals bekend, vanaf 1 januari 2006 de verzekering van de kosten van de gezondheidszorg.  Op grond van deze wet is de werkgever verplicht voor zijn werknemer de 7,10% inkomensafhankelijke bijdrage (in 2012 maximaal € 3.555,00 per jaar = 7,10% van € 50.064,-) af te dragen aan de Belastingdienst en deze bijdrage tevens te vergoeden aan de werknemer. Voor de pseudo-werknemers (priesters en diakens) bedraagt de inkomensafhankelijke bijdrage 5,65%.
Echter voor pseudo-werknemers is de werkgever niet verplicht deze te vergoeden. Aangezien besloten is deze vergoeding niettemin ook in 2012 wél te geven, wordt dit door de fiscus beschouwd als een vrijwillige vergoeding. Dit betekent dat deze vergoeding in principe moet worden meegenomen bij de berekening van de verplichte afdracht van 5,00%.
Uiteraard wordt u geacht een en ander zodanig in de loonberekening te verwerken.
De afdracht dient conform de volgende rekenregel te wordt berekend:
5,00% van (het honorarium + toeslag inzake reiskosten + fiscale bijtellingen) x 100/95,00.
Dit betekent in concreto dat, als voorbeeld bij een inkomen van € 1.000, - per maand de berekende afdracht geen € 50,50 bedraagt maar dat dit bedrag gebruteerd moet worden door het met 100/95,00 te vermenigvuldigen. Aldus berekend moet er € 52,63 bij het inkomen worden geteld als belaste vergoeding en worden ingehouden als inkomensafhankelijke bijdrage voor de ZVW.
Uiteraard blijft voor de bijtelling, dit speelt met name bij de diakens, het aangegeven maximum voor 2012 ad € 2.503,20 (5,00% van 50.064,-) op jaarbasis gehandhaafd.

Bij onze berekeningen van de honorering voor priesters en diakens voor 2012 is met bovenstaande rekening gehouden. 
 
Collectieve zieketekostenverzekering kerkelijke werknemers
Het R.K. Kerkgenootschap heeft via de onderlinge verzekeringsmaatschappij Donatus een collectief zorgverzekeringscontract gesloten met de verzekeraars CZ en Prolife. Beide maatschappijen bieden dit jaar een zogenaamde natura- en restitutiepolis. Evenals de priesters en diakens kunnen allen die hun hoofdberoep hebben bij een parochie of andere kerkelijke instelling zich (met de leden van hun gezin) verzekeren onder dit collectief contract. Voor meer informatie dient men in contact te treden met: Donatus, onderlinge verzekeringsmaatschappij, Postbus 500, 5240 AM Rosmalen, tel: 073 522 17 00; e-mail: info@donatus.nl of nog beter zorgeverzekering@donatus.nl. Ook de internetsite www.donatus.nl biedt de nodige informatie.

Reguliere priesters
Voor de reguliere priester (“pater”) die een benoeming heeft in ons bisdom dient door het kerk- ­/ parochiebestuur of ander bestuur aan het betreffende religieus instituut eenzelfde vergoeding te worden gegeven voor de ziektekostenverzekering als voor de seculiere priester geschiedt. Deze bijdrage is reeds opgenomen in het honorarium.

Pensioen
Voor 2010 is door het bestuur van het PNB (Pensioenfonds Nederlandse Bisdommen) de premie vastgesteld op € 5.840,00 per jaar. Dit is inclusief de premie voor het arbeidsongeschiktheidspensioen. De pensioenpremie voor seculiere priesters is verschuldigd aan het Pensioenfonds van de Nederlandse Bisdommen (PNB), waarvan de administratie verzorgd wordt door AZL Beheer, Postbus 4471, 6401 CZ Heerlen.
Voor reguliere priesters die een benoeming in ons bisdom hebben, wordt de oudendagvergoeding aan het religieus instituut waartoe de priester behoort, vergoed. Sedert 01-01-1994 zal voor de reguliere priester die na zijn 65e jaar in functie blijft, de premie doorbetaald worden tot en met de maand van het bereiken van zijn 70-jarige leeftijd.De premie wordt betaald door het bestuur aan het PNB c.q. aan het Religieus instituut.

Pensioenpremie religieuzen
Het gaat hier om een vergoeding die betaald wordt aan religieuze instituten, zonder dat hierdoor de betreffende religieus persoonlijk aanspraak op een pensioen verkrijgt. Dit betrof een nog niet geregelde kwestie. Eind 2003 zijn de R.-K. Bisschoppenconferentie en de SNPR tot overeenstemming gekomen over de hoogte van de bijdrage in de oudedagsvoorziening en de indexering voor de toekomst.

Voor de indexering is de zogeheten "gemengde index" gehanteerd.
Over het jaar 2010 is de volgende premie vastgesteld: € 3.300,- (in 2008 € 3.261,-)
De premiebetaling aan de religieuze instituten vindt plaats tot 70-jarige leeftijd, ook als de desbetreffende religieus blijft doorfunctioneren na het bereiken van deze leeftijd.
Indien de afgelopen jaren een andere premie is betaald dan hiervoor aangegeven, dient verrekening plaats te vinden. Deze pensioenpremie wordt door de fiscus beschouwd als onderdeel van het honorarium. De betaling van de oudendagbijdrage van reguliere priesters, die in parochies werkzaam zijn geschiedt dan ook via het “loonstrookje” van de betreffende religieus zodat er loonheffing wordt ingehouden. Deze betaling vindt jaarlijks in een keer plaats in de maand juni tegen het tarief voor bijzondere beloning. De religieus en het bestuur van zijn instituut zijn ervoor verantwoordelijk dat het bedrag ook daadwerkelijk wordt toegevoegd aan de bestemmingsreserve van het instituut voor de 'oudedag'.

Invaliditeit
Sinds 1 januari 1992 draagt het PNB tevens zorg voor uitkeringen wegens invaliditeit c.q. arbeidsonge­schiktheid. Aanvragen hiervoor dienen bij het secretariaat van het bisdom te worden ingediend.

Arbeidsongeschiktheid
Per 1 augustus 2004 is de Wet Arbeidsongeschiktheidsverzekering Zelfstandigen (WAZ), die voor de R.-K. geestelijken van toepassing was, vervallen. De arbeidsongeschiktheidsverzekering is intussen overgenomen door het Pensioenfonds Nederlandse Bisdommen. R.-K. geestelijken die vóór 1 augustus 2004 arbeidsongeschikt zijn geworden, vallen nog onder de WAZ. R.-K.geestelijken die ná 1 augustus 2004 arbeidsongeschikt zijn geworden, vallen onder de nieuwe verzekering van het PNB.
Voor 2010 is voor deze arbeidsongeschiktheidsverzekering geen afzonderlijke premie verschuldigd aan het PNB.
09-07-2005