Nieuws

09 JUL

4.2 Honorering 2012

Op de pseudo-werknemer is de Wet op de loonbelasting van toepassing. Onderdeel van de honorering is het beschikbaar stellen van “wonen” en huishouding, voorheen genoemd “Kost en inwoning”. Deze onderdelen zijn onderhevig aan belastingheffing en dienen derhalve fiscaal gewaardeerd te worden. Bij de fiscale waardering wordt in de Uitvoeringsregeling Loonbelasting onderscheid gemaakt tussen geestelijken die “inwonend” zijn en geestelijken die het genot hebben van “vrij wonen”. Aangezien de woonsituatie niet van invloed mag zijn op de netto-honorering geeft dit verschillen in de bruto-honorering. Inwonen en vrij wonen worden fiscaal immers verschillend gewaardeerd. Zie voor verdere informatie hoofdstuk 12.

Het bruto honorarium voor priesters en ongehuwde diakens is opgebouwd uit een aantal elementen. Een van de elementen betreft een bedrag voor de ziektekostenverzekering. In het honorarium is thans opgenomen een bedrag dat voorziet in een dekking volgens de basisverzekering op een restitutiepolis met een verplicht eigen risico van € 220,- per jaar en mét de topaanvulling en uitgebreide dekking voor tandheelkundige hulp (alles gerekend met de daarvoor geldende bedragen bij CZ, maar bij Prolife kunt u zich vergelijkbaar verzekeren) totaal voor een bedrag van € 164,84. De priester of ongehuwde diaken wordt geacht zelf de volledige premie voor zijn zorgverzekering aan zijn verzekeraar te voldoen.
Het niet aan de ziektekostenverzekering gekoppelde deel van het honorarium wordt in 2012 verhoogd met de gemengde index van 1,9%.

Berekening honorering 2012 inwonende R.-K. priesters
a. tot 65 jaar  grondslag  € maand
honorarium

1.291,48

1.291,48

fiscale bijtelling inwoning

164,50

fiscale bijtelling huishouding

178,25

werkgeversbijdrage ZVW

86,01

86,01

1.377,49

af:  loonheffing1) over

1.720,24

-    277,66

      inhouding ZVW

-      86,01

netto honorering

1.013,82


De vergoeding voor overige ambtsonkosten wordt € 1.980,00 per jaar of € 165,00 per maand.

b. vanaf 65 jaar  grondslag  € maand
honorarium

312,63

312,63

fiscale bijtelling inwoning

164,50

fiscale bijtelling huishouding

178,25

werkgeversbijdrage ZVW

34,49

34,49

347,512

af: loonheffing1) over

689,87

-    104,58

     inhouding ZVW

-    34,49

netto honorering

208,05


De vergoeding voor overige ambtsonkosten wordt € 1.980,00 per jaar of € 165,00 per maand.

Berekening honorering 2012 vrij wonende R.-K. priesters

a. tot 65 jaar grondslag  € maand
honorarium

1.533,07

1.533,07

fiscale bijtelling vrij-wonen

350,64

fiscale bijtelling nutsvoorziening

121,75

fiscale bijtelling huishouding

178,25

Werkgeversbijdrage ZVW

  114,93

114,93

1.648,00

af: loonheffing1) over

2.298,64

-  519,25

     inhouding ZVW

-  114,93

netto honorering

1.013,82


De vergoeding voor overige ambtsonkosten wordt € 1.980,00 per jaar of € 165,00 per maand.

b. vanaf 65 jaar grondslag  € maand
honorarium

327,05

327,05

fiscale bijtelling vrij-wonen

119,95

fiscale bijtelling nutsvoorziening

121,75

fiscale bijtelling huishouding

178,25

Werkgeversbijdrage ZVW

39,32

39,32

 

366,37

af: loonheffing1) over

786,32

-  119,00

     inhouding ZVW

-    39,32

netto honorering

208,05


De vergoeding voor overige ambtsonkosten wordt € 1.980,00 per jaar of € 165,00 per maand.
    1)Het bedrag van de loonheffing is afhankelijk van het geboortejaar. De bedragen die in de overzichten zijn opgenomen, zijn van toepassing op priesters en diakens die in 1953 of daarna zijn geboren. Voor degenen, die voor 1953 geboren zijn, gelden lagere inhoudingsbedragen (zie de tabellen van de loonbelasting). Vanaf 65 jaar wordt er geen onderscheid meer gemaakt.
09-07-2005