Nieuws

09 JUL

3.7 ARBO nieuwe voorschriften vanaf 1 juli 2005

Deze wetswijziging verplicht de werkgevers (en degenen die er werk verrichten) tot het realiseren van zo veel mogelijk eigen verantwoordelijkheid bij het uitvoeren van het arbobeleid. Om aan de nieuwe wettelijke eisen te voldoen is voor de parochies het volgende van belang:
 1. Aanstelling van een preventiemedewerker. Deze is belast met de preventietaken in de dagelijkse bedrijfsvoering en met:
  • Het meewerken aan het opstellen van een risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E);
  • Het adviseren van de belanghebbenden (ambtsdragers, werknemers en vrijwilligers) over genomen en te nemen maatregelen, gericht op een zo goed mogelijk arbobeleid;
  • Het (meewerken aan het) uitvoeren van genomen maatregelen op het gebied van arbobeleid.
  Deze preventiemedewerker hoeft geen gecertificeerde deskundige te zijn, maar wel iemand die voldoende zicht heeft op de mogelijke risico’s op de werkplekken ter plaatse. Hij/zij moet ook in staat zijn tijdig te beoordelen wanneer concrete maatregelen getroffen moeten worden vanuit het oogpunt van veiligheid, gezondheid en welzijn op de werkplekken.
 2. Omschrijving in risico-inventarisatie en –evaluatie (RI&E) van de benodigde deskundigheid van de preventiemedewerker, afgestemd op de werksituatie ter plaatse zoals onder 1. omschreven.
 3. De bestaande relatie van de parochie met de externe arbodienst in stand houden m.n. vanwege de begeleiding bij ziekte van werknemers.
 4. De bestaande RI&E en het plan van aanpak in het kader van de jaarlijkse aanpassing actualiseren. Aangezien deze RI&E beschouwd wordt als een branche-RI&E is het ter toetsing voorleggen van de RI&E en van het plan van aanpak aan de arbodienst niet verplicht, indien het aantal werkenden 10 of minder bedraagt. Indien het aantal tussen de 10 en 25 bedraagt is toetsing wel verplicht. Dan kan echter volstaan worden met een lichte toets door de arbodienst.
 5. Zorgen dat steeds een bijgestelde RI&E en een plan van aanpak op een vaste plaats op de werkplek gereed liggen in verband met mogelijke controles door de Arbeidsinspectie.
Als preventiemedewerker zal veelal een parochiebestuurslid kunnen fungeren.
09-07-2005