Nieuws

09 JUL

3.6 ARBO risico-inventarisatie

Op een “werkgever” in de zin van de Arbo-wet rust de verplichting zorg te dragen voor een zo groot mogelijke veiligheid, een zo goed mogelijke bescherming van de gezondheid en het bevorderen van het welzijn bij de arbeid. Als werkgever beschouwt de Arbo-wet ook de instellingen die geen enkele werknemer in dienst hebben, maar waar ambtsdragers (priesters en diakens) werken of waar werkzaamheden door vrijwilligers verricht worden. Een parochie is daardoor altijd “werkgever” in de zin van de Arbo-wet. Iedere werkgever is verplicht een schriftelijke risico-inventarisatie en -evaluatie op te stellen alsmede een Plan van Aanpak.

Uit de risico-inventarisatie die u maakt aan de hand van de Arbocheck en de RI&E- begraafplaats zal in concreto duidelijk worden in hoeverre u op het gebied van de veiligheid, de gezondheid en het welzijn in actie moet komen. Het verdient aanbeveling uw werknemers en vrijwilligers te betrekken bij het invullen van de Arbocheck en van de RI&E -begraafplaats. Het is mogelijk dat de risico’s heel gering blijken te zijn. Maar evengoed kunnen risico’s te voorschijn komen die u zich tot nu toe niet bewust bent geweest. In het Plan van Aanpak moet u daarna aangeven op welke wijze u die risico’s wilt wegnemen of zo klein mogelijk maken. De Arbo-dienst Maetis Arbo toetst of de evaluatie zorgvuldig is verricht en of het Plan van Aanpak daarop consequent aansluit. Vervolgens moet u de nodige maatregelen daadwerkelijk treffen. Uw werknemers en vrijwilligers moeten desgewenst inzage kunnen hebben in de risico-inventarisatie en het Plan van Aanpak. U moet deze ook kunnen tonen indien de Arbeidsinspectie voor een controle komt. Het bestuur van de parochie is verantwoordelijk voor het nakomen van de verplichtingen uit Arbo-wetgeving. Aan niet-naleving zijn sancties verbonden.

N.B. Zie Arbo Modelinstructie.

De RI&E dient te worden bijgesteld zodra gewijzigde werkomstandigheden, werkmethoden of technische innovaties hiertoe aanleiding geven. Voorbeelden hiervan zijn: een uitbreiding van het dienstenpakket, een ingrijpende verbouwing of een ingrijpende wijziging van taken.

De RI&E is een cyclisch proces van risico’s inventariseren – plan van aanpak maken – uitvoeren – controleren – opnieuw risico’s inventariseren. Eenmaal uitgevoerd is dus niet klaar, maar begonnen.
09-07-2005