Nieuws

09 JUL

2.9 Kerkelijke onderscheidingen

Het Vaticaanse Staatssecretariaat, de instantie die zorgt voor de afhandeling van pauselijke onderscheidingen, heeft het aantal pauselijke onderscheidingen dat door een bisdom kan worden uitgereikt aan een maximum gekoppeld. Voor kerkmusici kan gebruik gemaakt worden van de diverse onderscheidingen van de Nederlandse Sint-Gregoriusvereniging.

Mensen die in loondienst zijn van een parochie, bisdom of andere kerkelijke organisatie, komen in de regel niet in aanmerking voor een onderscheiding. Voor religieuzen geldt dat de provinciaal schriftelijk toestemming voor voordracht moet verlenen en zij kunnen alleen in aanmerking komen voor een onderscheiding, niet voor een ridderorde. Priesters en diakens kunnen in het geheel niet in aanmerking komen voor deze pauselijke onderscheidingen of ridderorden.
Bij de aanvraag voor een pauselijke onderscheiding wordt specifieke aandacht besteed aan de vraag of de desbetreffende persoon het geloof nadrukkelijk beleeft en dat ook laat zien in het dagelijks doen en laten, alsmede of hij of zij van onbesproken gedrag is.

Pauselijke Onderscheidingen
  • Bene Merenti: voor mannen en vrouwen van minimaal 35 jaar, die geringe doch opvallende diensten hebben verleend aan Kerk en maatschappij.
  • Pro Ecclesia et Pontifice: voor gelovigen van minimaal 45 jaar met 20 jaar verdienstelijkheid of minimaal 25 jaar verdienstelijkheid voor geloof en/of Kerk.

    Ridderorden (pauselijk)
  • Ridder in de Orde van de H. Paus Sylvester: voor degenen (ook niet-katholieken) die zich in regionaal of diocesaan verband bijzonder verdienstelijk hebben gemaakt voor geloof en/of Kerk, met name voor het apostolaat. Het commandeurschap (met of zonder ster) kan worden gevraagd wanneer de betekenis van de verdiensten zich minstens op diocesaan niveau uitstrekt of als verhoging van een reeds toegekend ridderschap.
  • Ridder in de Orde van de H. Gregorius de Grote: voor degenen (ook niet-katholieken) die zich interdiocesaan of landelijk bijzonder verdienstelijk hebben gemaakt voor geloof en/of Kerk en maatschappij. Het commandeurschap kan worden gevraagd wanneer de betekenis van de verdiensten zich uitstrekt tot kerkprovinciaal of landelijk niveau.
  • Pius-Orde: voor degenen (ook niet-katholieken) van wie de bijzondere verdiensten voor geloof, Kerk en maatschappij niet voldoende gewaardeerd kunnen worden door de bovengenoemde onderscheidingen of ridderordes.

    Voor het aanvragen van de pauselijke onderscheidingen zijn op het bisdom formulieren beschikbaar, welke ondertekend dienen te worden door de pastoor van de parochie en vervolgens ingediend moeten worden bij het bisdom.
  • 09-07-2005