Nieuws

09 JUL

2.8 Pachtnormen

Sinds 31 oktober 1995 zijn er, op grond van de nieuwe Pachtwet, twee geheel nieuwe pachtvormen mogelijk, namelijk eenmalige verpachting voor tenminste één jaar en maximaal twaalf jaar, of teeltpacht voor de duur van ten hoogste één jaar of twee jaar voor respectievelijk één- of tweejarige teelten. In deze gevallen gelden er geen strenge bepalingen voor bescherming van de pachter. De verpachter is vrij in het bepalen van de pachtprijs, waardoor in principe verpacht kan worden aan degene die het meeste biedt. De wetgeving geldt alleen bij de nieuwe uitgifte van pachtgrond.

In 1995 werd een begin gemaakt met een meer marktconforme benadering van de pacht. Met ingang van 31 oktober 2001 is vervolgens een wijziging van kracht van het pachtnormenbesluit 1995. Hierbij zijn de aanpassingen regionaal vastgesteld. De pachtprijzen voor los land zijn volgens het pachtnormen besluit vastgesteld en worden ieder jaar aangepast. Deze informatie staat in het zogenaamde pachtnormenbesluit.

Zoals gebruikelijk zijn 3 jaar na de voorgaande herziening, derhalve per 31 oktober 2004, de maximaal toelaatbare pachtprijzen voor regulier pacht, zoals die in het Pachtnormenbesluit 1995 zijn opgenomen, herzien. De lijst met gemeenten, pachtprijsgebieden, pachtnormen en veranderpercentages vindt u op www.hetlnvloket.nl (zoekopdracht: pachtnormen). Het pachtprijzenbesluit 2007 en de Uitvoeringsregeling Pacht kunt u vinden op www.overheid.nl.
09-07-2005