Nieuws

09 JUL

2.5 Begraafplaatsen

De Wet op de Lijkbezorging van (1991) legde aan houders van begraafplaatsen nieuwe verplichtingen op. In datzelfde jaar verscheen voor de begraafplaatsen van de Kerkprovincie een modelreglement en werd aan beheerders van begraafplaatsen aanbevolen hun reglementen aan te passen aan de voorschriften van de toen nieuwe Wet. De indruk bestaat dat de meeste beheerders van begraafplaatsen aan dit verzoek gehoor hebben gegeven. Inmiddels is de nieuwe Wet meer dan tien jaar van kracht. Door wetswijzigingen en door jurisprudentie is het noodzakelijk geweest het modelreglement van 1991 enigszins aan te passen. Medio 2003 is daarom aan alle parochies het nieuwe Modelreglement van 8 april 2003 gezonden. Aan de parochies en de andere kerkelijke instellingen die een begraafplaats exploiteren en die hun begraafplaatsreglement hebben ontleend aan het Modelreglement 1991, is verzocht de veranderingen over te nemen. Welke veranderingen dat zijn is opgesomd in het “Voorbericht bij de tweede druk”. De parochies en kerkelijke instellingen die nog een begraafplaatsreglement kennen van vóór 1991 wordt dringend verzocht hun reglement zo spoedig mogelijk aan te passen aan het nieuwe Modelreglement. Voor definitieve vaststelling van het begraafplaatsreglement is de goedkeuring vereist van de bisschop. In 2006 is de aangekondigde 3e druk van het modelreglement verschenen. In deze druk zijn foutjes uit de 2e druk hersteld en zijn ekele artikelen anders geredigeerd. Parochies die beschikken over een ná medio 2003 goedgekeurd reglement -dus een reglement op basis van de 2e druk van het modelreglement- hoeven hun reglement niet persé aan te passen aan de 3e druk.
» Het nieuwe Modelreglement, inclusief de uitgebreide toelichting, is ook digitaal verkrijgbaar. U kunt hiertoe een verzoek richten aan het bisdom. Door het R.-K. Kerkgenootschap is een verzekering afgesloten voor grafmonumenten op R.-K. begraafplaatsen. Zie voor nadere informatie hoofdstuk 13 (Verzekeringen).
In verband met de identiteit van een katholieke begraafplaats hebben de bisschoppen in juni 2003 een brochure uitgegeven, getiteld ‘Rusten in gewijde aarde’. Deze brochure schetst de ontwikkeling en het belang van een katholieke begraafplaats en geeft het kader aan waarbinnen deze identiteit kan worden gewaarborgd en uitgebouwd.
» De brochure ‘Rusten in gewijde aarde’ is te verkrijgen via het bisdom. «
Informatie over software ten behoeve van het beheer en de administratie van een begraafplaats kunt u opvragen het IPAL, e-mail: info@ipal.nl
09-07-2005