Nieuws

09 JUL

2.4.1 BUMA-rechten

De bisdommen in Nederland hebben reeds vele jaren via de Sint Gregoriusvereniging gezamenlijk een algemene overeenkomst met de BUMA. Volgens dit contract worden de te betalen BUMA-rechten jaarlijks in een collectief bedrag afgekocht. De lasten worden naar rato over de bisdommen verdeeld, door de bisdommen betaald en aan de parochies doorberekend.
De afgekochte rechten betreffen alleen die voor gezangen en uitvoeringen tijdens kerkdiensten en de voorbereiding daartoe. Dus niet die welke tijdens eventuele op zichzelf staande concerten worden uitgevoerd, daarvoor dient men apart de BUMA-rechten te betalen.
Voor zover een zangkoor een parochiekoor is, valt het onder dit algemene contract en zijn dus geen aparte BUMA-rechten verschuldigd. Van belang voor de beoordeling of van een parochiekoor sprake is, is onder meer of er een hechte relatie tussen het parochiebestuur en de koorleiding is. Mocht men onverhoopt toch een nota van de BUMA ontvangen, dan dient men contact met het bisdom op te nemen voordat deze nota wordt voldaan.
Een zelfstandig koor dient zelf de BUMA-rechten te voldoen.
Ten aanzien van carillonbespelingen geldt deze regeling eveneens.

N.B. Deze overeenkomst geeft geen regeling voor het kopiëren van bladmuziek.
09-07-2005