Nieuws

08 JUL

2.2 Ledenregistratie, persoonsregistratie en automatisering

Krachtens de Wet Bevolkings- en verblijfsregisters (Stb 1970, 608) en het Besluit Bevolkingsboekhouding (Stb 1967, 44) konden kerkgenootschappen, kerkelijke gemeenten of parochies inlichtingen vragen ten behoeve van de geestelijke zorg (art. 90 lid 2 van het Besluit). Sinds 1 september 1994 is deze wetgeving vervallen en vervangen door een nieuwe wet betreffende de Gemeentelijke Bevolkings Administratie (GBA).
Om de ledenadministraties van parochies beter op peil te kunnen houden neemt het bisdom, samen met andere bisdommen in Nederland, deel in de Stichting Interkerkelijke LedenAdministratie (SILA).
Sinds 1 januari 2006 wisselen de parochies hun gegevens uit via een eigen interdiocesaan ledenbureau, het R.K. Bureau Ledenadministratie. Dit bureau verzorgt nu zelf de verwerking van de mutaties die de SILA doorgeeft. Parochies kunnen via de website: https://ledenadministratie.rkcn.nl on line de mutaties doorgeven aan het R.K.-ledenbureau. De ledenadministratie is opgenomen in een omvangrijk meerjarig traject van parochieautomatisering, geïnitieerd door de zeven bisdommen.

» Voor meer informatie over de kerkledenregistratie en parochieautomatisering kunt u contact opnemen met het bisdom of met het Interdiocesane Platform voor automatisering en ledenadministratie (IPAL): telefoon 030 693 13 91, e-mail: info@ipal.nu. «

Naast de Wet GBA is ook de Wet Bescherming Persoonsgegevens (WBP) van belang voor de parochies. Deze wet regelt onder andere de bescherming van geregistreerde persoonlijke gegevens.

» Voor de parochies in de bisdommen is het Reglement Bescherming Persoonsgegevens Parochies (RBPP) van toepassing, uitgegeven op 1 maart 2006, en verkrijgbaar via het bisdom of het SRKK. «
08-07-2005