Nieuws

08 JUL

2.2

Krachtens de Wet Bevolkings- en verblijfsregisters (Stb 1970, 608) en het Besluit Bevolkingsboekhouding (Stb 1967, 44) konden kerkgenootschappen, kerkelijke gemeenten of parochies inlichtingen vragen ten behoeve van de geestelijke zorg (art. 90 lid 2 van het Besluit). Sinds 1 september 1994 is deze wetgeving vervallen en vervangen door een nieuwe wet betreffende de Gemeentelijke Bevolkings Administratie (GBA).

Om de ledenadministraties van parochies beter op peil te kunnen houden neemt het bisdom, samen met andere bisdommen in Nederland, deel aan de Stichting Interkerkelijke LedenAdministratie (SILA). Naast de 7 bisdommen van de Rooms-katholieke Kerk in Nederland zijn bij de SILA ook aangesloten de Protestantse Kerken in Nederland (voorheen: Nederlands Hervormde Kerk, Gereformeerde Kerken en de Evangelisch-Lutherse Kerk), de Doopsgezinde Sociëteit, de Nieuw-Apostolische Kerk, de Oud-katholieke Kerk en de Vrij-katholieke Kerk. Dit betekent dat de SILA 6,9 miljoen kerkleden heeft geregistreerd.

>> Voor meer informatie over de kerkledenregistratie kunt u zich wenden tot het bisdom.

Naast de Wet GBA is ook de Wet Bescherming Persoonsgegevens (WBP) van belang voor de parochies. Deze wet regelt onder andere de bescherming van geregistreerde persoonlijke gegevens.

>> Voor de parochies in de bisdommen is de Regeling Persoonsregistraties van toepassing, uitgegeven in juni 1989, en verkrijgbaar via het bisdom of het SRKK. Deze regeling is momenteel in herziening.

08-07-2005