Nieuws

08 JUL

1.4 Regeling voor de parochiële caritasinstelling

Het ‘Algemeen Reglement voor het bestuur van een (inter)parochiële caritasinstellingen in de Nederlandse R.-K. Kerkprovincie’ zoals dat is vastgesteld door de bisschoppen op 28 februari 2002 regelt het bestuur van de parochiële caritasinstelling. Voor deze instellingen zijn vooral de hoofdstukken 13, 16 en 19 van belang. Bestuursleden van een PCI worden door de bisschop benoemd voor een periode van vier jaar. Zij zijn terstond eenmaal herbenoembaar voor een zelfde periode. Het bestuur van de PCI is met inachtneming van de geldende regels bevoegd om te beslissen over alle normale bestuurlijke aangelegenheden. Zie over de regels rondom de bisschoppelijke goedkeuring hoofdstuk 16

Het Algemeen Reglement gaat uit van een actieve relatie tussen het bestuur van de parochie en dat van de PCI. Het is van belang dat caritas en diaconie voldoende aandacht krijgen in de parochie en dat de PCI zich daarbij voldoende dienstbaar naar de parochie toe opstelt.

» Het reglement is te verkrijgen via het R.-K. Kerkgenootschap te Utrecht en via het bisdom. «
08-07-2005