Nieuws

08 JUL

1.3 Regeling voor de parochie

Voor alle parochies in Nederland geldt het ‘Algemeen Reglement voor het bestuur van een parochie van de Rooms Katholieke Kerk in Nederland’ zoals dat op 31 januari 1997 door de bisschoppen is vastgesteld. Het kerkelijk recht is in het Nederlands recht een vorm van privaatrecht, er dient derhalve met beide rechtsgebieden -burgerlijk en kerkelijk- rekening gehouden te worden en -uiteraard- met de ongeschreven regels van fatsoen en moreel aanvaardbaar gedrag.

» Het reglement is te verkrijgen via het R.-K. Kerkgenootschap te Utrecht en bij het bisdom. «

Het bestuur van de parochie is bevoegd om te beslissen over alle normale bestuurlijke aangelegenheden, uiteraard met inachtneming van de geldende regels. Zie over de regels rondom de bisschoppelijke goedkeuring hoofdstuk 16.

Bestuursleden van de parochie, alsmede leden van een eventuele parochievergadering, worden door de bisschop benoemd voor een periode van 4 jaar. Zij zijn terstond eenmaal herbenoembaar voor een zelfde periode. Na deze 8 jaar kan de bisschop iemand nogmaals voor een periode van 4 jaar benoemen, doch dit is een uitzondering.

De parochie dient zelf zorg te dragen voor de voordrachten van bestuursleden, en er bovendien mede op attent te zijn dat degene die in het bestuur of de parochievergadering zitting hebben ook daadwerkelijk geldig benoemd zijn.
08-07-2005