Nieuws

08 JUL

1.1 Organisatie bisdom en parochie

In de R.-K. Kerk in Nederland kennen we diverse rechtspersonen, zoals het kerkgenootschap zelf (zetelend te Utrecht), de bisdommen, de dekenaten, de parochies, de parochiële caritasinstellingen en andere instellingen naar kerkelijk recht. Om wat voor instelling het gaat, kan opgemaakt worden uit de statuten. Voor parochies en PCI-en gelden algemene reglementen. Rechtspersonen naar kerkelijke recht zijn op grond van artikel 2.2 BW erkend naar Nederlands recht en bezitten rechtspersoonlijkheid. Het R.-K. Kerkgenootschap, waartoe alle parochies en Caritasinstellingen behoren, is ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel, Biltstraat 121, 3572 AP Utrecht onder het inschrijvingsnummer 30269644. Parochies behoeven zich derhalve niet zelfstandig bij de Kamer van Koophandel in te schrijven. Als uw parochie naar uw inschrijvingsnummer wordt gevraagd, kunt u het hiervoor genoemde nummer vermelden. Soms zijn kerkelijke instellingen abusievelijk wel ingeschreven bij de Kamer van Koophandel, hetgeen niet juist is en ongedaan dient te worden gemaakt.

» Via het bisdom kunt u ten behoeve van derden een standaardbrief krijgen waarin de rechtspersoonlijkheid van de pci/parochie wordt toegelicht. «

Op grond van de Wet voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (WWFT, 2008) kan ook aan (het bestuur van) kerkelijke instellingen gevraagd worden zich te legitimeren. Voor kerkelijke rechtspersonen geldt een regeling die afwijkt van de regelingen voor stichtingen, verenigingen e.d.. Een verklaring wordt onder meer gevraagd door banken, maar ook door advocaten en notarissen.

» Via het bisdom kunt u ten behoeve van derden een verklaring krijgen in verband met de WWFT «

Een bisdom is een bepaald territorium, en binnen dit gebied is de bisschop het hoogste gezag. Hij bestuurt het bisdom en vaardigt voor dat gebied regelingen uit. In principe is elk bisdom zelfstandig. Op een aantal gebieden wordt door de diverse bisdommen samengewerkt, zoals onder meer op het gebied van rechtspositionele zaken van diverse medewerkers in de Kerk, maar ook op het gebied van juridisch-, financiële-, economische- en pastoraal inhoudelijke zaken. Naast de gemeenschappelijke kenmerken die de diverse bisdommen hebben, zijn er ook verschillen. Dit gegeven heeft soms consequenties voor de ter plaatse geldende regelingen.
08-07-2005