Nieuws

29 JUN

2-Diocesane en landelijke ontwikkelingen

Het bisdom van ’s-Hertogenbosch stelt voorop dat de kerkledenadministratie primair een parochiële aangelegenheid is en blijft. Dat blijkt ook uit de opvallend hoge deelname van parochies die gebruik zijn gaan maken van het Sila-systeem. 293 van de 330 parochies in ons bisdom hebben een eigen aansluitingsovereenkomst met de Sila gesloten en 97% van de kerkleden in het bossche bisdom is met behulp van het Sila-systeem geadministreerd.

Nu de ledenadministraties van de Bossche parochies in technische zin min of meer op het landelijk registratiesysteem van de Sila zijn aangesloten, doen zij zowel positieve als negatieve ervaringen op. Positief is niet alleen de enorme inzet en betrokkenheid van kerkledenadministrateurs, maar ook dat in veel – ook kleine – parochies de kerkledenbestanden kwalitatief verbeterd zijn. Negatief is met name de tegenvallende gebruiksvriendelijkheid.

Intussen doen zich op landelijk niveau belangrijke ontwikkelingen voor:

·  De Protestantse Kerk in Nederland (PKN) gaat een nieuw softwaresysteem voor de ledenregistratie invoeren. Dit is nodig om de regels in de nieuwe Kerkorde op een goede en efficiënte manier te kunnen doorvoeren in de ledenregistratie.

·  In overleg met de gezamenlijke kerken beperkt de Sila zich vanaf 1 jan.2006 tot de kale koppelfunctie: het verstrekken van burgerlijke gegevens van individuele geregistreerden. Daartoe onderhoudt de Sila alleen met de landelijke organisaties van de zes deelnemende kerkgenootschappen berichtenverkeer. De Sila bouwt een eigen database op en maakt niet langer gebruik van de SMRA (Stichting Mechanische Registratie en Administratie te Delft, het computercentrum van de PKN). Het contract met de SMRA is opgezegd.

·  E.e.a. betekent dat ook de R.K.Kerk per 1 jan.2006 over een eigen organisatie moet beschikken voor de ledenadministratie. Dit heeft de Nederlandse bisdommen er toe gebracht om een omvangrijke investering te gaan doen in nieuwe automatisering.

Juni 2005

Voor meer informatie, zie vervolgpagina, Kerkledenadministratie en de website van SILA.

Contactpersoon: J. Broekhuizen, dienst parochieontwikkeling.

29-06-2005