Nieuws

11 MEI

Informatiebijeenkomsten kerkledenadministratie

Een goede kerkledenadministratie is van fundamenteel belang voor de continuïteit van het parochieleven. Parochies ervaren echter gaandeweg dat de huidige softwarepakketten niet voldoen aan de eisen van deze tijd voor functionaliteit, gebruiksgemak en beveiliging. De kerkledenadministratie vraagt deze maanden extra aandacht, omdat kerkbesturen niet alleen een rekening gepresenteerd kregen van het bisdom maar ook vanwege de door Sila verstuurde brief, waarin de Sila aankondigde de dienstverlening per 1 januari 2006 te stoppen.
Om de kerkbesturen nader te informeren belegde het bisdom op 14, 20, 22 en 23 juni 2005 zeven informatiebijeenkomsten, die druk bezocht werden door 223 bestuursleden en/of kerkledenadministrateurs uit ruim 125 parochies.

Deze bijeenkomsten waren opgebouwd rond twee presentaties. J.Broekhuizen begon met een korte samenvatting van wat een kerkledenadministratie behelst en hoe daarmee gewerkt kan worden. Ook besprak hij de knelpunten die gaandeweg opdoemden, waarna hij aangaf in welke richting een oplossing gezocht wordt. De R.K.bisdommen zullen samen een landelijk bureau oprichten en een nieuw automatiseringssysteem presenteren dat vanaf 1 januari 2006 aan de parochies aangeboden wordt. (zie voor nadere informatie de pagina’s Kerkledenadministratie in nieuwe fase).
Directeur-econoom P.Broeders lichtte middels een chronologisch overzicht het bisdombeleid toe en ging in op de achtergronden van het besluit tot centrale contractering met en financiering van Sila. Hij maakte duidelijk dat er geen andere weg was voor automatisering van de kerkledenadministratie. Voor de diocesane parochies betekent dit een verplichte deelname, in elk geval tot 01-01-2007 en dat parochies financieel bijdragen volgens de systematiek van de solidariteitsbijdrage aan het bisdom. Daarbij legde hij uit dat het gefactureerde bedrag waarschijnlijk naar beneden toe gecorrigeerd kan worden.

Er was een ruime mogelijkheid voor een open gedachtewisseling. De reacties van parochies liepen sterk uiteen: velen konden zich goed vinden in de voorgestelde vernieuwing van de automatisering; anderen hadden duidelijke twijfels bij het gekozen systeem of de gekozen financiering, terwijl weer anderen vooral vragen hadden bij de gebruiksmogelijkheden van de nieuwe kerkledenadministratie.
Op hoofdlijnen zijn de veranderingen verhelderd, hoewel er veel vragen blijven.
Vanzelfsprekend houdt het bisdom de parochies op de hoogte van nieuwe ontwikkelingen.

Juni 2005

Voor meer informatie, zie Kerkledenadministratie en de website van SILA.

Contactpersoon: J. Broekhuizen, dienst parochieontwikkeling.

11-05-2005