Nieuws

04 MEI

Beleidsnota kerksluiting

Door allerlei omstandigheden kan de situatie ontstaan, waarin men gedwongen is tot sluiting of amovering van een kerkgebouw over te gaan. De navolgende nota heeft tot doel om enkele praktische richtlijnen te formuleren, wanneer zich het probleem van het buiten gebruik stellen van een kerkgebouw aandient. De bisschop zegt hiervan: "Ik realiseer mij ten volle, dat er aan dit probleem ook veel emoties verbonden zijn, welke echter niet in de nota zijn en kunnen worden verwerkt. Toch spreek ik de hoop uit, dat deze nota een nuttige handleiding zal zijn voor alle betrokkenen in het vaak moeilijke en langdurige proces".

Beleidsnota buitengebruikstelling kerkgebouw

1.      De criteria

Redenen tot het onttrekken aan de eredienst en het vervreemden/amoveren van kerkgebouwen kunnen zijn: de pastorale situatie in een samenwerkingsverband en de daarmee samenhangende liturgische mogelijkheden van de verschillende kerkgebouwen; de bouwkundige toestand van een kerkgebouw; de financiële situatie van parochies.
Hierbij wordt aangetekend:
a. de redenen voor onttrekking van een kerkgebouw aan de eredienst moeten ernstig zijn en ook daadwerkelijk worden aangetoond
b. het geestelijk heil van de parochianen mag geen schade lijden door de kerksluiting
c. kerksluiting valt onder de verantwoordelijkheid van de bisschop, maar treft allereerst de parochiegemeenschap en hangt samen met de mogelijkheden van de toekomst van het pastoraat ter plaatse. Parochianen dienen daarom hierbij nauw betrokken te worden. Een goede psychologische en publicitaire begeleiding is derhalve van groot belang. Degenen die wettig rechten op de kerk kunnen laten gelden (in de eerste plaats het parochieel bestuur), dienen voor de sluiting toestemming te geven.
d. het gaan samenwerken van enkele parochies en het sluiten van een of meer kerkgebouwen, moeten als twee onderscheiden processen worden gezien, ook al kunnen ze in relatie tot elkaar staan.
e. de vervanging van een groot gebouw door een kleine(re) kerkruimte is niet bij voorbaat uitgesloten, maar zal slechts zelden haalbaar blijken
f. het eventuele gebruik van een kerkgebouw dat aan de eredienst onttrokken is, moet in overeenstemming zijn met de waardigheid van het gebouw. Daarvoor dient een garantie aanwezig te zijn. Vooral bij zogenaamde moederkerken, die nauwelijks amoveerbaar zijn, dient een waardige bestemming vast te liggen en vooraf bekend te zijn. Voor het aangaan van verplichtingen hiertoe, is toestemming van het bisdom vereist. De uiterlijke kenmerken van het kerkgebouw (toren, beeld, kruizen) dienen z

04-05-2005