Nieuws

04 MEI

Kerkgebouw

“Zoals het er nu uitziet is het financieel niet verantwoord alle 370 kerkgebouwen te behouden. We zullen ons moeten concentreren op een beperkter aantal kerken.” Dat zegt diaken drs. P.A.M. Broeders, directeur-econoom van het bisdom Den Bosch in een interview in het het Bisdomblad.
De lasten voor het instandhouden van kerkgebouwen blijft een bron van grote zorg. In 2001 ging het hierbij om € 61,8 miljoen landelijk (2000 = € 55,5 miljoen). Dit is 39% van de totale uitgaven. In ons eigen bisdom bedroegen die 42 % (€ 13.954.000)

Bisdom betaalde leergeld met herbestemming kerkgebouwen

Uit Kerkbalanscijfers van 2001 blijkt dat parochies in het bisdom 42% van hun uitgaven (€ 14 miljoen) besteden aan het onderhoud van kerkgebouwen. Dit is hoger dan het landelijke percentage dat op 39% ligt. Voor kerken die ‘aan de eredienst zijn ontrokken’ adviseert het bisdom de parochies deze op een verantwoorde wijze te verkopen. Parochies die deel uit gaan maken van een pastorale eenheid of fusieparochie kunnen met de opbrengst het pastoraat naar de toekomst veilig stellen. Het bisdom is geen voorstander van herbestemming van kerken. Het wil daar onder voorwaarden aan meewerken als het gaat om kerken met een grote cultuurhistorische en monumentale waarde. In de meeste gevallen adviseert het bisdom om kerken te slopen en de grond te verkopen.

De toekomst van kerkgebouwen - in ons bisdom staan er ruim 370 - is niet los te zien van de toekomst van parochies. In zijn beleid houdt het bisdom rekening met een veelheid van argumenten, zoals daar zijn het monumentale karakter van het gebouw, de functie in de (geloofs)gemeenschaqp, de staat van onderhoud, de financiële voorwaarden en niet op de laatste plaats de emotionele binding die parochianen hebben met hun kerkgebouw.
Herbestemming is slechts zelden een optie, daarvoor werd in het verleden leergeld betaald.

In de periode 1990 tot 2001 zijn er in het bisdom Den Bosch 28 kerken gesloopt, 20 nieuwe kerken gebouwd, 22 kerken herbestemd en 15 kerken hebben een kleinere kerkruimte gekregen. Het bisdom zegt leergeld te hebben betaald bij de herbestemming en verbouwing van kerken. Het beleid is nu dat binnen- en buitenkant van een kerk in overeenstemming dienen te zijn.
04-05-2005