Nieuws

12 APR

De wapenspreuk

De wapenspreuk

De bisschopsbenoeming vond plaats in het jaar dat is toegewijd aan de H. Geest.

Jezus zelf heeft zijn heilswerk voltrokken in de kracht van de H. Geest. In het evangelie van Lucas lezen we: "En Jezus keerde terug naar Galilea in de kracht van de Geest" (Lc. 4,14). Hierna begon Hij zijn openbaar leven.

De apostelen hebben de opdracht gekregen Christus' heilswerk voort te zetten. Zij stellen in de kracht van de H. Geest Christus zelf tegenwoordig. In de Handelingen van de apostelen staat: "... maar wanneer de heilige Geest over jullie komt, zullen jullie kracht ontvangen en mijn getuigen zijn in Jeruzalem, in heel Judea en Samaria, en tot het uiteinde van de aarde" (hand. 1,8).

Het bisschopsambt zet de apostolische traditie voort in de Kerk. De heilige Geest woont en werkt in alle gelovigen en op een eigen wijze doet Hij dit in de diakens, priesters en bisschoppen. Zij hebben een dienende taak voor het welzijn van heel de Kerk. Met de wapenspreuk wil de bisschop de band aangeven die er is tussen de gelovigen en hemzelf.

Het dienen van de bisschop betreft voornamelijk drie onderdelen: de heiligingstaak, de verkondigingstaak en de bestuurstaak. Je hebt een bijzondere genade nodig om deze taken gestalte te geven en uit te voeren. Op grond van de wijding mag je echter fundamenteel vertrouwen in de Kracht van de heilige Geest.

In een gebed uit een bijzonder misformulier voor de eenheid staat: "...maak door de kracht van de heilige Geest een einde aan de verdeeldheid van de Christenen." Hiermee wijst de wapenspreuk ook naar de oecumene.

12-04-2005