Nieuws

05 MRT

Raad voor Economische Aangelegenheden

De Raad voor Economische Aangelegenheden (REA) stelt de bisdombegroting vast en adviseert de bisschop over tal van financiële zaken. Bij grote financiële zaken van het bisdom, de dekenaten of de parochies komt de REA in beeld. REA leden kunnen een voorbehoud of bezwaar te kennen geven, dat op de volgende REA vergadering op de agenda komt. De REA vergadert drie tot vier keer per jaar. Een van de vergaderingen moet gezamenlijk met het Kathedraal Kapittel plaatsvinden, namelijk de beraadslagingen over de begroting en jaarrekening van het bisdom. De REA-leden zijn benoemd voor vijf jaar met mogelijkheid tot verlenging.
05-03-2005