Nieuws

05 MRT

Diocesane Priesterraad

De priesterraad is een vertegenwoordiging van alle actieve en gepensioneerde priesters van het bisdom ‘s-Hertogenbosch. Volgens het kerkelijk recht dient de bisschop een ‘priesterraad’ in het leven te roepen. Deze heeft als taak ‘de bisschop in het bestuur van zijn bisdom volgens de regels van het kerkelijk recht te helpen om zo het pastoraal welzijn van de gelovigen zo goed mogelijk te bevorderen’, aldus artikel 495 van het Kerkelijk Recht.

De priesterraad bestaat uit twintig leden. Daarvan worden er elf rechtstreeks gekozen door de priesters - met inbegrip van de emeriti, de gepensioneerden - die een benoeming hebben van de bisschop en in het bisdom werkzaam zijn. De bisschop mag zelf invulling geven aan de overige negen zetels.

Een zittingsperiode in de priesterraad duurt in principe vijf jaar. Iedereen kan slechts eenmaal herbenoemd worden voor een periode van vijf jaar. Mocht een lid overlijden of opstappen tijdens een zittingsperiode, dan moet de bisschop zelf zorgen dat de vacature vervuld wordt.
De priesterraad is niet alleen adviserend in de ruimste zin van het woord; in sommige gevallen heeft de bisschop zelfs de toestemming van de raad nodig. De bisschop is onder meer verplicht de priesterraad advies te vragen als hij een diocesane synode wil uitroepen, bij het bouwen of sluiten van een kerk en bij het oprichten of opheffen van een parochie.

De priesterraad komt volgens schema vier maal per jaar bijeen én op elk ander moment dat de bisschop dat wenselijk acht. Het initiatief voor een vergadering kan echter ook uitgaan van de priesterraad zelf. Als tenminste vijf leden van de raad een verzoek bij de bisschop indienen om een vergadering te beleggen, is de bisschop verplicht daar gevolg aan te geven.

De priesterraad werkt met een agendacommissie, die een voorstel doet aan de bisschop voor de onderwerpen in de priesterraad en de bisschop kan de raad horen. De leden van de priesterraad kunnen hun agendapunten doorgeven aan de agendacommissie. Zo heeft de nieuwe priesterraad het ‘geestelijke en materieel welzijn van priesters en van allen die in het pastoraal werk werkzaam zijn’ tot onderwerp van gesprek gemaakt. De bisschop bepaalt uiteindelijk de agenda van de priesterraad.

De priesterraad is geen zelfstandig orgaan dat allerlei beslissingen buiten de bisschop om kan nemen. Wel is de bisschop verplicht om de zaken die in de raad besproken zijn, openbaar te maken als de agendacommissie dat noodzakelijk wordt geacht. Besluiten worden met meerderheid van stemmen genomen. Als het over personen gaat, wordt er schriftelijk gestemd.

Een priesterraad is verbonden aan de bisschop die hem benoemt. Als de bisschop zijn taken neerlegt, is ook priesterraad van dat moment van zijn taken ontheven. Dan gaan de taken over op het kapittel.
De bisschop heeft wel de mogelijkheid de priesterraad op te heffen als die zijn taken niet naar behoren vervuld of op ernstige wijze misbruik maakt van zijn taak. Daarvoor moet hij wel eerst de aartsbisschop raadplegen en er moet dan wel binnen een jaar een nieuwe raad zijn.
05-03-2005