Nieuws

05 MRT

Kathedraal Kapittel

Het kathedraal kapittel is een vertrouwens- en adviescollege van de bisschop. Het is ook een consultorencollege, dat de begroting en de rekening en verantwoording van het bisdom goedkeurt en zaken van buitengewoon beheer behartigt zoals de verkoop van kostbare kerkgebouwen. Wanneer de bisschopszetel vacant is, bijvoorbeeld na overlijden van de bisschop, dan moet het kapittel binnen acht dagen een waarnemend bestuurder (diocesane administator) aanwijzen. In de tijd dat er een nieuwe bisschop moet komen mag het kapittel de zogeheten Terna opstellen. Dat wil zeggen drie namen van mogelijke bisschop kandidaten aan Rome doorgeven. Het kathedraal kapittel komt drie à vier keer per jaar in vergadering samen. Wanneer het kapittel bijkomst wordt er altijd uit het getijdengebed gebeden.

Het kapittel is het oudste adviesorgaan in het bisdom. Het bestaat sinds 20 januari 1366, toen er overigens nog geen bisdom ‘s-Hertogenbosch bestond. Het werd opgericht door prins Jan V van Arkel, bisschop van Luik. Die maakte de Sint-Jan tot 'collegiale kerk'. Destijds waren er dertig kanunniken. Dat grote aantal hield ondermeer verband met de onderwijstaken die de kanunniken hadden. In 1559, als het bisdom ‘s-Hertogenbosch wordt opgericht door Paulus IV, breekt er een nieuwe periode aan.

Op 12 maart 1560 wordt het kapittel een kathedraal kapittel. Niet lang daarna komt de tijd van de Reformatie en sterft het kapittel uit. Enkele jaren na 1853, als de bisschoppelijke hiërarchie wordt hersteld, krijgt Nederland in1858 weer verlof om kapittels op te richten en op 8 december 1858 wordt in Den Bosch het nieuwe kapittel opgericht. Dat is de basis van het tegenwoordige kapittel. Toen ook werd het aantal leden bepaald op negen: de proost en acht andere kanunikken, want kapittelheren worden kanunniken genoemd.
05-03-2005