Nieuws

05 MRT

Bisdomstaf

Per 1 februari 2012 zijn de taken van de bisdomstaf van het bisdom van ’s-Hertogenbosch opnieuw verdeeld door de komst van vicaris-generaal dr. R. van den Hout. Hij neemt het merendeel van de taken van Mgr. Liesen die op 28 januari bisschop van Breda wordt. Nieuw is ook de komst van dr. A. Bodar, die gedelegeerde wordt voor de universiteiten en het studentenpastoraat. Bodar zal periodiek deelnemen aan de wekelijkse vergadering van de bisdomstaf om een bijdrage te leveren aan de algemene beleidsvorming. De taakverdeling van de staf is als volgt:

Bisschop drs. A.L.M. Hurkmans:
• Emeriti
• Media
• Officialaat
• Oecumene
• Religieuzen
• Seminarie
• Voorzitter van de lekenraad.

Mgr. drs. R.G.L.M. Mutsaerts
• Zit de bisdomstaf voor
• Is eerste vicaris-generaal en vervangt bisschop Hurkmans bij afwezigheid
• Implementatie van het pastoraal beleid rond de nieuwe parochies
• Zit de priesterraad voor
• Proost van het kapittel.

Vicaris-generaal dr. C.F.M. van den Hout
• Basis en voortgezet onderwijs
• Categoriaal pastoraat (o.a. zieken- en verzorgingshuizen)
• Nieuwe kerkelijke bewegingen
• Welzijn en de permanente vorming van priesters en diakens en de vorming van de pastorale werkers en pastoraal assistenten
• Voorzitter van de benoemingencommissie. Hij bereidt de benoemingen van priesters en diakens voor en de zending van pastoraal werkers
• Zit de dekensvergadering voor.

Directeur-econoom diaken drs. P.A.M. Broeders
• Directeur en bedrijfsvoering bisdomdiensten
• Econoom
• Gedelegeerd voorzitter Raad voor Economische Aangelegenheden REA
• Commissie van beheer
• Musea en kerkelijke kunst
• Automatisering en SILA.

Kanselier: mr. V.J.A.W.A. Peters
• Algemeen juridische zaken en aangelegenheden inzake Hulp & Recht.

Dr. A. Bodar
• Gedelegeerde voor universiteiten en studentenpastoraat. Hij zal tevens een bijdrage leveren aan de algemene beleidsvorming en periodiek aanwezig zijn bij een stafvergadering.

Dhr. M. Savelsbergh
• Neemt deel aan de stafvergadering in verband met woordvoerderschap en communicatiezaken.
 
05-03-2005