Risico-Inventarisatie en -Evaluatie

Elke werkgever moet een Arbobeleid voeren op basis van artikel 5 van de Arbeidsomstandighedenwet. De basis van dit beleid wordt gevormd door een Risico-Inventarisatie en -Evaluatie (RI&E). De RI&E is een lijst met mogelijke risico’s. Met zo’n lijst kunnen parochies in kaart brengen welke risico’s er zijn, want pas als men weet welke risico’s er zijn, kunnen de juiste maatregelen worden getroffen.
Voor parochies met werknemers in dienst is een RI&E een verplicht middel om de gezondheid en veiligheid van werknemers te beoordelen en te bevorderen. Dit moet schriftelijk worden vastgelegd en dat gebeurt door middel van de RI&E.
 
Parochies met minder dan 25 werknemers in dienst kunnen gebruik maken van onderstaande RI&E:
 
U mag de vragen in de vragenlijst niet aanpassen. Dit is namelijk een door de rijksoverheid erkend branche-instrument.
U kunt deze erkende RI&E invullen samen met de betrokkenen. De lijst is zo opgesteld dat er voor iedere vraag drie optionele antwoorden zijn. U geeft aan welke optie in uw parochie van toepassing is. Als u de lijst heeft ingevuld, is duidelijk waarmee u aan de slag moet en welke risico’s u al heeft ondervangen. Bespreek de uitkomsten met het parochiebestuur en de betrokkenen. De parochie hoeft de RI&E niet meer te laten toetsen door van Zorg van de Zaak of een andere arbodienstverlener.
 
Als uw parochie 25 of meer werknemers in dienst heeft, moet de RI&E altijd worden getoetst door een Arbodeskundige. Voor het R.-K. Kerkgenootschap zijn via Zorg van de Zaak mantelcontracten voor arbodienstverlening aan parochies. Heeft uw parochie gebruik gemaakt van dit mantelcontract en een arbodienstverleningscontract met Zorg van de Zaak? Dan kan de parochie de RI&E laten toetsen door Zorg van de Zaak met inachtneming van de hiervoor geldende tarieven. Maakt uw parochie geen gebruik van een mantelcontract, dan dient u zelf een Arbodeskundige te regelen die uw RI&E kan toetsen.
 
RI&E ingevuld en dan?
De RI&E laat zien welke risico’s er zijn, maar niet hoe eventuele problemen opgelost moeten worden. Dit gebeurt in het Plan van Aanpak, waarin parochies samen met de werknemers oplossingen dienen te formuleren. Een RI&E maken is niet iets wat je één keer doet. Werkomgevingen en dus de risico’s veranderen steeds. Bij grote aanpassingen in de parochie moet er dus gekeken worden of er nieuwe risico’s zijn.
Maar ook als er geen grote veranderingen zijn is het belangrijk minimaal een keer per jaar de RI&E door te lopen en zo nodig het Plan van Aanpak aan te passen. Veilig en gezond werken is een continu proces.
 
Wij hopen u met deze informatie van dienst te zijn en vragen u de RI&E in te vullen en een kopie toe te zenden aan het Bisdom U kunt hiervoor het volgende e-mailadres gebruiken: ggruijters@bisdomdenbosch.nl Mocht u hierover nog vragen hebben dan kunt u die ook stellen via dit e-mailadres.