Bisschoppelijke machtiging

Bisschoppelijke goedkeuring
 
Onder verwijzing naar artikel 53 van het Algemeen Reglement bestuur van een R.K.-parochie alsmede artikel 18 van het Algemeen Reglement bestuur van een Parochiële Caritas Instelling in de Nederlandse R.K.-kerkprovincie behoeft het bestuur van een parochie of een charitas-instelling voor de in de betreffende artikelen genoemde besluiten een  schriftelijke machtiging van de bisschop alvorens uitvoering aan het besluit kan worden gegeven.
Deze toestemming kan worden aangevraagd bij de Diocesane Commissie van Beheer. Deze commissie staat onder leiding van de heer mr. V. Peters (kanselier). In genoemde commissie hebben daarnaast zitting de heer W. van de Molengraft MSc RA RC(econoom), mevrouw Ir. M. van Doren(hoofd afdeling bouwzaken) en Mgr. drs. R.G.L.M. Mutsaerts.
 
 
Taxatie onroerend goed

Voor onroerend goed transacties zal de commissie steeds vragen om een onafhankelijke taxatie van een makelaar. Voor individuele transacties welke gelijk of groter zijn dan € 200.000,-- dient ook de zogenaamde Raad voor Economische Aangelegenheden (REA) met de betreffende transactie in te stemmen. De REA is in deze het hoogste adviesorgaan van de bisschop, zonder wiens toestemming de bisschop in deze geen toestemming kan verlenen. Voor de besluitvorming van de REA is een onafhankelijke taxatie noodzakelijk.