Algemene informatie RK Beleggingsfonds

R.K. Beleggingsfonds van het Bisdom van 's-Hertogenbosch

In onderstaand document treft u nadere algemene informatie aan over het R.K. Beleggingsfonds van het Bisdom van 's-Hertogenbosch.

Deelname in het fonds is enkel mogelijk voor RK Parochies en RK Instellingen vallend onder het gezag van het Bisdom van 's-Hertogenbosch.

De (eerste) minimale inleg bedraagt € 100.000. Deze grens lag bij oprichting van het fonds oorspronkelijk op € 50.000, doch deze is als gevolg van een eerdere aanscherping van de ter zake in de Wft (Wet financieel toezicht) opgenomen bepalingen verhoogd.

Zowel inleg als ook opname van gelden kan steeds per de eerste van ieder kwartaal plaatsvinden. De hiervoor benodigde formulieren zijn in het bijgaande informatiememorandum opgenomen.

Nieuwe inleg dient steeds voor de eerste kalenderdag van het nieuwe kwartaal door het fonds te zijn ontvangen.

 

Informatiememorandum beleggingsfonds versie juli 2014.pdf

 

Het R.K. Beleggingsfonds maakt gebruik van de algehele vrijstelling inzake vergunningplicht, zoals opgenomen in artikel 1.13a Wft lid 1 onder g en valt daarmee niet onder toezicht van de AFM (Autoriteit Financiële Markten). In dat kader is het R.K. Beleggingsfonds echter wettelijk verplicht onderstaande afbeelding bij haar aanbieding te vermelden.

afm AFBEELDING_vrijstelling_dubbel-1177x146.jpg

Aanpassing in beleggingsstatuut R.K. Beleggingsfonds 

In 2013 heeft aanpassing plaatsgevonden van het beleggingsstatuut, zoals wordt gehanteerd door de drie vermogensbeheerders binnen het R.K. Beleggingsfonds. Het hiervoor opgenomen informatiememorandum is reeds aan het nieuwe beleggingsstatuut aangepast.

De belangrijkste aanpassing in het beleggingsstatuut is dat met ingang van 2013 ook rechtstreekse aandelenbeleggingen mogelijk zijn, zij het voor een relatief beperkt deel van de totale portefeuille.

Toen het fonds in 2008 van start ging, waren aandelen gerelateerde producten met hoofdsomgarantie  voor het R.K. Beleggingsfonds zeer interessant: de ontwikkeling van de aandelenmarkt kon worden gevolgd, terwijl een speciaal type obligatie –  als onderdeel van dat product – voor de hoofdsomgarantie zorgde.

In de afgelopen  jaren is er echter in de economische realiteit het een en ander veranderd, waardoor er tegenwoordig anders wordt aangekeken tegen het risico dat verbonden is aan obligaties en andere vastrentende waarden. Ook de onderliggende obligatie (“zero bond”) in een aandelen gerelateerd product deelt in dat zelfde type risico en dat maakt een portefeuille die nagenoeg geheel uit dergelijke vastrentende stukken bestaat, gevoelig voor een bepaald soort ontwikkelingen (bijvoorbeeld rentestijging), waarvan juist in de huidige marktsituatie sprake kan zijn. De belangrijkste remedie hiertegen is een verdere risicospreiding.

Daarnaast dient te worden opgemerkt dat aandelen gerelateerde producten in de huidige markt ‘duur’ zijn, wat wil zeggen dat deze de eventuele gunstige ontwikkelingen in de aandelenmarkt maar zeer ten dele kunnen volgen.
 
Een beperkte rechtstreekse belegging in aandelen wordt thans verantwoord én gewenst geacht. Hiermee  kan het profiel van het fonds ten aanzien van de risicospreiding worden verbeterd en daarmee komt – zeker vanuit het perspectief van langere termijn beleggen – de verhouding tussen rendement en risico naar verwachting gunstiger uit.
 
Van belang blijft dat het beleggen in het fonds met het perspectief op de langere termijn geschiedt, aangezien de ‘uitslagen’ bij rechtstreeks beleggen in aandelen groter kunnen zijn, overigens zowel ten negatieve als ten positieve. Door overigens de rechtstreekse belegging in aandelen in omvang sterk te beperken alsmede een goede spreiding van aandelenposities voor te schrijven, wordt dit risico voor het fonds zoveel als mogelijk beperkt.
 

Nadrukkelijk moet worden opgemerkt dat het van toepassing zijnde beleggingsstatuut voor parochies op dit punt niet is uitgebreid.

Via onderstaande link treft u de thans geldende tekst van het beleggingsstatuut, zoals van toepassing op het onderhavige beleggingsfonds, aan.

Aangepast beleggingsstatuut.pdf

WM/10-10-2013