Algemene informatie RK Beleggingsfonds

R.K. Beleggingsfonds van het Bisdom van 's-Hertogenbosch

Deelname in het fonds is enkel mogelijk voor RK Parochies en RK Instellingen vallend onder het gezag van het Bisdom van 's-Hertogenbosch.

De (eerste) minimale inleg bedraagt € 100.000. Deze grens lag bij oprichting van het fonds oorspronkelijk op € 50.000, doch deze is als gevolg van een eerdere aanscherping van de ter zake in de Wft (Wet financieel toezicht) opgenomen bepalingen verhoogd.

Zowel inleg als ook opname van gelden kan steeds per de eerste van ieder kwartaal plaatsvinden.

Nieuwe inleg dient steeds voor de eerste kalenderdag van het nieuwe kwartaal door het fonds te zijn ontvangen.

Het R.K. Beleggingsfonds maakt gebruik van de algehele vrijstelling inzake vergunningplicht, zoals opgenomen in artikel 1.13a Wft lid 1 onder g en valt daarmee niet onder toezicht van de AFM (Autoriteit Financiële Markten).

 

Aanpassing in beleggingsstatuut R.K. Beleggingsfonds 

In 2016 heeft aanpassing plaatsgevonden van het beleggingsstatuut, zoals wordt gehanteerd door de vier vermogensbeheerders binnen het R.K. Beleggingsfonds. Het hiervoor opgenomen informatiememorandum is reeds aan het nieuwe beleggingsstatuut aangepast.

De belangrijkste aanpassing in het beleggingsstatuut is dat met ingang van 2016 een verruiming heeft plaatsgevonden van de ratingvereisten, zoals deze worden gesteld aan de binnen het fonds aan te kopen/houden obligaties. Daarnaast heeft een verdere vergroting van het mogelijke aandeel van aandelen in de totale beleggingsportefeuille plaatsgevonden. 

Door het stellen van nadere eisen aan de maximum omvang van een aan te houden titel binnen de totale beleggingsportefeuille wordt het beleggingsrisico voor het fonds zoveel als mogelijk beperkt. 

Van belang blijft dat het beleggen in het fonds met het perspectief op de langere termijn geschiedt. Het beleggingsfonds is daarbij per definitie niet geschikt voor het kortstondig stallen van overtollige liquide middelen.
 

Voor parochies, die zelfstandig wensen te beleggen, is een apart beleggingsstatuut voor parochies beschikbaar. De mogelijkheden voor parochies, om zelfstandig te beleggen, zijn veel beperkter dan mogelijk via het beleggingsfonds. Dit wordt gerechtvaardigd door de continuïteit van/en deskundigheid binnen de besturen van het beleggingsfonds en de betrokken vermogensbeheerders. Daarnaast zullen parochies, die zelf wensen te beleggen, vaak geconfronteerdworden met hogere kosten van de vermogensbeheerder.

 

WM/11/4/2018