Vrijwilligerszorg een kwestie van aandacht

De vrijwilligers vormen de grootste groep ‘arbeidskrachten’ in een parochie. Zij vormen de basis in de continuïteit van alle activiteiten.  Zij verdienen daarom aandacht en een goede organisatie. Dat is een beleidskeuze die genomen en gedragen moet worden door het bestuur, portefeuillehouder, het pastoraal team en pastoraatsgroep/contactgroepen of contactpersonen in de verschillende ‘oude parochies’. 
Het proces vrijwilligerszorg in de Parochie  is  “het mensenverhaal”, groeien naar eenheid ook in de zorg voor elkaar. Zeker wanneer er  sprake is van kersksluitingen op de korte of langere termijn is het van belang de zorg voor vrijwilligers volledig te integreren in het vrijwilligersbeleid en de dagelijkse gang van zaken in een parochie. Aandacht voor vrijwilligerszorg versterkt  het samenwerkingsproces en geeft  meer betrokkenheid. Het serieus genomen weten geeft die belangrijke erkenning van vrijwilligers.

Tips en trucs
We zijn als parochie zelf verantwoordelijk voor het aantrekkelijk maken en het goed organiseren van onze  organisatie zodat mensen graag bij ons een klus willen klaren. Parochies kunnen hierbij aan de volgende punten denken:
ü  Na de parochiefusies is het in het vergrote werkgebied van de Parochie noodzakelijk om in regelmatig contact te blijven met alle vrijwilligers in onze parochies.
Vrijwilligerszorg dient om intern de verschillende vrijwilligersgroepen in de kernen te leren kennen, bij elkaar te houden en samen te brengen in ontmoeting, uitwisseling en tenslotte in samenwerking waar mogelijk. Bestuur en pastoraal team zal de inhoudelijke verdeling moeten maken over wat de centrale of decentrale activiteiten zijn in de NP. Een nieuwe parochie betekent een andere manier van werken, van samenwerken ook. Voor het vrijwilligerswerk betekent dat dit ten dele anders georganiseerd gaat worden: een deel van de vrijwilligers zal gevraagd worden om in een nieuwe 'centrale' werkgroep mee te gaan doen; een deel van het vrijwilligerswerk zal ook geconcentreerd worden rondom een nieuwe centrum: te denken valt aan de parochiekerk of bijvoorbeeld een parochieel diaconaal centrum. Dat vraagt een heel zorgvuldig proces, want je wil natuurlijk eigenlijk geen vrijwilligers verliezen. Een andere deel van het vrijwilligerswerk zal juist dicht bij de contactgroepen rond de kerken in wijken en dorpen gestalte krijgen. Dat kan o.a. door het aanstellen van goed bereikbare - lokale - contactperso(o)n(en) voor de vrijwilligers Ze kennen de parochianen en vrijwilligers ter plaatse en zijn bekenden in de lokale gemeenschap. Zij zijn de oren en de ogen van de parochie dicht bij de mensen, en kunnen als zodanig natuurlijk ook van betekenis zijn voor de vrijwilligers die in een meer centrale werkgroep hun activiteiten gestalte geven. Voor hen zal - voor de zorg om hen ook - er echter ook een specifieke 'interlocale' contactpersoon zijn.
ü  Als basis om na te denken over vrijwilligersbeleid kunt u gebruik maken van de nota vrijwilligersbeleid – en zorg (blz. 31) en de concrete voorbeelden voor de uitvoering van vrijwilligerszorg  door deze - lokale – contactpersonen.  Handvatten gebundeld in vrijwilligersmappen die op dit moment door gefuseerde parochies gebruikt worden, vindt u in bijgevoegde voorbeelden!
 
 
Meer informatie en voorbeelden vindt u in het handboek:
2.1. Nota vrijwilligersbeleid- en zorg in de Parochie (2012)
blz. 31
2.2. Verschillende voorbeelden van vrijwilligersmappen met praktische
documenten die op dit moment door gefuseerde parochies gebruikt
worden.
 
      2.2.1. Voorbeeld 1: Vrijwilligersmap (2010)   
blz. 33
      2.2.2. Voorbeeld 2: Vrijwilligersmap (2011)   
blz. 41
      2.2.3. Voorbeeld 3: vrijwilligersovereenkomsten Eindhoven-zuid (2013)
blz. 47