Vrijwilligersbeleid een kwestie van organisatie

Kerkopbouw met vrijwilligers is een kwestie van aandacht en een goede organisatie. Vrijwilligers zoeken niet een gedetailleerd plan, maar ze vragen wel om duidelijke taken en een erkende plek. Daarom zijn zowel de parochie als de medewerkers gebaat bij een werkbare structuur, een positief klimaat en een stimulerende stijl van leiding geven.

Tips en trucs
We zijn als parochie zelf verantwoordelijk voor het aantrekkelijk maken en het goed organiseren van onze  organisatie zodat mensen graag bij ons een klus willen klaren. Parochies kunnen hierbij aan de volgende punten denken:
ü  Vrijwilligerswerk moet blijvend een belangrijk punt van aandacht zijn voor het parochiebestuur en het pastoraal team met een eigen portefeuillehouder.
ü  Na de parochiefusies is het in het vergrote werkgebied van de nieuwe parochie noodzakelijk om in regelmatig contact te blijven met alle vrijwilligers in alle parochiegemeenschappen. Bestuur en pastoraal team zullen de inhoudelijke verdeling moeten maken over wat centrale of decentrale activiteiten kunnen worden in de NP. Een nieuwe parochie betekent een andere manier van werken, van samenwerken ook. Voor het vrijwilligerswerk betekent dat dit ten dele anders georganiseerd gaat worden: een deel van het vrijwilligerswerk zal geconcentreerd worden rondom een nieuw centrum en een ander deel van het vrijwilligerswerk zal juist dicht bij de contactgroepen rond de kerken in wijken en dorpen gestalte krijgen.
ü  Het vrijwilligerswerk zal zichtbaar in de kerken in wijken en dorpen georganiseerd moeten worden. Dat kan o.a. door het aanstellen van goed bereikbare - lokale - contactperso(o)n(en) voor de vrijwilligers die als oog en oor functioneren namens de parochieorganisatie.
ü  Door concrete (afgebakende) klussen te formuleren, zoveel mogelijk gebaseerd op de vragen en noden in de huidige maatschappij en individu.
ü  Er zal aandacht moeten zijn voor de vorming van vrijwilligers.
ü  In iedere parochie zou een passend vrijwilligersbeleid geformuleerd moeten worden waarin aandacht is voor vrijwilligerszorg, verzekeringen en andere basisvoorwaarden. Het vrijwilligersbeleid zal ook regelmatig geëvalueerd moeten worden.

Meer informatie en voorbeelden vindt u in het handboek:
1.1. Er zijn verschillende voorbeelden van vrijwilligersbeleid die op dit moment door gefuseerde     parochies gebruikt worden. Het zijn uitwerkingen die passen bij de specifieke situaties van deze parochies. Deze voorbeelden kunt u gebruiken en aanpassen aan de organisatie van uw eigen parochie.
 
          1.1.1: Vrijwilligersbeleid voorbeeld parochie Deurne (2012)      
blz. 11
          1.1.2: Vrijwilligersbeleid voorbeeld parochie Eindhoven-noord (2012)
blz. 15
         1.1.3: Vrijwilligersbeleid voorbeeld parochie Tilburg-centrum (2011)
blz. 19
    1.2. Een handige checklist om een (concept)vrijwilligersbeleid te toetsen
blz. 25
    1.3. Voorbeeld attentiebeleid voor vrijwilligers (2013)
blz. 27