Verzekering, vergoedingen en arbeidsomstandigheden

De kerk is een vrijwilligersorganisatie waarbij ook duidelijke afspraken gemaakt moeten worden als het gaat om verzekeringen, (vrijwilligers)vergoedingen  en arbeidsomstandigheden. Alle vrijwilligers in de RK Kerk van Nederland zijn voor de WA- en ongevallenverzekering ondergebracht bij ‘Donatus’. Registratie van de actieve vrijwilligers is hierbij noodzakelijk. Naast deze verzekering kennen vele burgerlijke gemeenten een collectieve vrijwilligersverzekering. Beide verzekeringen kunnen ingezet worden voor de vrijwilligers, waarbij de Donatus-verzekering de voorkeur heeft.
In de gefuseerde parochie zullen bestaande financiële afspraken met vrijwilligers vanuit de verschillende ‘oude’ geloofsgemeenschappen geëvalueerd moeten worden, en een nieuw standpunt door het bestuur bepaald vanuit de actuele (financiële) stand van zaken. Het gaat meestal over vergoedingen aan  dirigenten en organisten, kerkhofvrijwilligers en beheerders, kosters en schoonmaaksters. Een parochie is NIET VERPLICHT een vrijwilligersvergoeding te geven. De RK kerk adviseert de parochies hierin voorzichtigheid te betrachten en geen vaste vrijwilligersvergoedingen te verstrekken. Reëel gemaakte onkosten dienen wel vergoed te worden.

Tips en trucs
We zijn als parochie zelf verantwoordelijk voor het aantrekkelijk maken en het goed organiseren van onze organisatie zodat mensen graag bij ons een klus willen klaren. De opdracht is dus om álle vrijwilligers (kort of langdurig actief) en hun activiteiten in het vizier te hebben. Parochies kunnen hierbij aan de volgende punten denken:

  • ü Stel een commissie, werkgroep of contactpersoon aan die verantwoordelijk is voor de verzekeringen, vergoedingen en de Arbeidsomstandigheden. Meestal is dat de penningmeester en/of iemand van het secretariaat. Maak duidelijk waar mensen terecht kunnen met vragen.
    ü Er zal in iedere parochie een vrijwilligersbeleid geformuleerd moeten worden waarin aandacht is voor vrijwilligerszorg, verzekeringen, arbeidsomstandigheden en andere basisvoorwaarden. Het vrijwilligersbeleid zal ook regelmatig geëvalueerd moeten worden.
    ü De Arbeidsomstandighedenwet geldt voor parochies en begraafplaats, ook als vrijwilligersorganisatie! De werkzaamheden moeten veilig uitgevoerd kunnen worden en geen risico voor de gezondheid vormen. Een Risico-inventarisatie en evaluatie met een plan van aanpak (knelpunten) voor parochies is niet verplicht. Maar veilig vrijwilligerswerk moet wel een belangrijk punt van aandacht zijn voor het parochiebestuur en het pastoraal team. En knelpunten dienen wel aangepakt te worden. Bij het bisdom is een landelijke modelinstructie met ARBO-voorschriften opvraagbaar.
Meer informatie vindt u in het handboek:
5.1. Informatie vrijwilligersverzekering ‘Donatus’
blz. 85
5.2. Informatie vrijwilligerswerk en giftenaftrek
blz. 86